Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończono podsumowywanie kolejnego trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2021 roku. Według zgromadzonych danych w ubiegłym roku z pociągów spółki WKD skorzystało więcej pasażerów w porównaniu z najtrudniejszym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2020. Przewozy w 2021 roku zamknęły się na poziomie 4 852 436 pasażerów, co jest rezultatem o 5,13% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły 4 615 738 pasażerów – najmniej od chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Monitorowana na bieżąco od początku 2021 roku sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, wykazywała utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu – po zakończeniu blisko półrocznego okresu znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Okres ten rozpoczął się na przełomie października oraz listopada 2020 roku i trwał do początku maja 2021 roku. Począwszy od czerwca obserwowany był wyraźny trend wzrostowy w zakresie liczby przewożonych pasażerów, który w IV kwartale wpłynął na przekroczenie poziomu osiągniętego w roku poprzedzającym. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 2021 roku w porównaniu do 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

W miesiącu czerwcu 2021 roku po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. W miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i sierpniu poziom ten został utrzymany, natomiast w pierwszym z powakacyjnych miesięcy – we wrześniu, w ciągu którego po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osięgnięto najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 (od lutego 2020 roku) – ponad  530 tys. pasażerów. W miesiącach październiku i listopadzie 2021 roku z przejazdów na linii WKD skorzystało równie dużo pasażerów, znacząco powyżej 500 tys. – odpowiednio 564 tys. i 528 tys., co stanowiło wzrost o 47,13% i 109,96% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ostatni miesiąc 2021 roku, grudzień, charakteryzował się niższym wynikiem w stosunku do poprzedzających go miesięcy w IV kwartale z uwagi na wprowadzone w II połowie ograniczenia w nauce stacjonarnej dla szkół i uczelni.

Pomimo tego poziom przewiezionych pasażerów nie powrócił do stanu sprzed pandemii, w ramach którego pociągami WKD podróżowało miesięcznie nawet ponad 800 tys. pasażerów. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślenia wymaga niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Spółka WKD w ciągu 2021 roku oferowała standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostawała równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu. Powyższe założenia eksploatacyjne zostały wdrożone do obowiązywania na kolejny, 2022 rok w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 12.12.2021.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów przeciwdziałających utrwalaniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2021 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, ale także nowe, atrakcyjne oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka WKD wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Od kwietnia 2021 roku wprowadzona została nowa oferta przewozowa: „BILET MIEJSKI dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki”, zaś w grudniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dających możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwienia na problemy i potrzeby osób wymagających wsparcia po raz pierwszy została wprowadzona specjalna oferta dedykowana tej grupie podróżnych: „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w WKD”. Ponadto od maja do końca roku przeprowadzona została kampania pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” zwracająca uwagę na bezpieczne i rozważne korzystanie z usług transportu kolejowego oraz wszelkiej infrastruktury znajdującej się w jego otoczeniu.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD możliwe było dotychczas uniknięcie negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które nie tylko uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe, ale umożliwiły również odwrócenie tendencji ku systematycznym wzrostom.