Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że funkcjonujący w spółce system zarządzania jakością ISO 9001:2015, recertyfikowany w 2020 roku do obowiązujących wymagań określonych normą, został poddany audytowi nadzoru, który przeprowadzono na początku miesiąca grudnia 2021 roku. Audyt nadzoru został zrealizowany w ramach przyjętego programu utrzymania systemu, określonego w związku z odnowieniem certyfikatu dla spółki WKD z dniem 10.12.2020, zachowującego ważność do dnia 11.01.2024.

W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce, potwierdzono spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością. W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do utrzymania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015 w ciągu kolejnego, 2022 roku.

Audyt nadzoru został przeprowadzony w dniach od 01-02.12.2021. Zakresem zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015 objęto zagadnienie pn.: PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH AGLOMERACYJNYCH. Podstawowe cele, jakie zostały postawione do zrealizowania w ramach audytu obejmowały:

  1. Ocenę zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy, jak również zdolności do zapewnienia zgodności z wszelkimi dodatkowymi mającymi zastosowanie wymaganiami, zarówno obowiązkowymi, jak również wynikającymi z umów.
  2. Ocenę skuteczności Systemu Zarządzania, celem zapewnienia, że organizacja jest zdolna do osiągnięcia zdefiniowanych celów.
  3. Identyfikację potencjalnych obszarów do doskonalenia Systemu Zarządzania.

System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, do którego spółka WKD przywiązuje szczególną uwagę, pozwala w odpowiedni sposób docenić zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wszystkie zadania realizowane są przy udziale doświadczonej, świadomej i odpowiednio umotywowanej kadry. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się bezpiecznie, punktualnie i szybko w ramach oferowanej usługi przewozowej o najwyższej jakości. W celu dostarczenia usług spełniających wymogi klientów został zidentyfikowany i pozostaje na bieżąco utrzymywany proces dostosowania oferty przewozowej dla potrzeb klientów oraz proces planowania i realizacji usługi przewozowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. dąży do utrzymania i wzmocnienia silnej pozycji w sektorze kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach ogółu przewozów środkami transportu zbiorowego południowo-zachodniego pasma osadniczego aglomeracji warszawskiej. Spółka uwzględniając dynamikę rozwoju sektora, w ramach którego prowadzi podstawową działalność bierze pod uwagę uwarunkowania konkurencyjne, demograficzne, zagospodarowania przestrzennego, marketingowe, czy monitorujące stopień satysfakcji. Spółka stawia na punktualność, niezawodność i bezpieczeństwo, które są jej podstawowymi atutami.

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług spółka WKD określiła rodzaje czynników zewnętrznych i wewnętrznych otoczenia, które uznaje się za szczególnie ważne i mające wpływ dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Wyniki analizy otoczenia oraz szacowania ryzyka, zadowolenie klientów, satysfakcja pracowników, dostawców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości działań są podstawą trwałego rozwoju Spółkiyznaczają kierunki działań doskonalących.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach ze wszystkimi zidetyfikowanymi interesariuszami, tj. m.in. klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, władzami samorządowymi szczebla lokalnego i regionalnego, kierownictwo spółki (Zarząd spółki) podejmuje decyzje w zakresie utrzymania, poprawy i doskonalenia systemu zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015, spójne ze strategicznymi kierunkami Spółki. Monitorowanie i przegląd informacji dotyczących wpływu zewnętrznych i wewnętrznych czynników pozwala na obranie właściwego kierunku doskonalenia, przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania jakością. W ciągu 2021 roku do aspektów wymagających szczególnego podejścia z uwagi na wywierany znaczący wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaliczono uwarunkowania związane ze stanem epidemii COVID-19, utrzymującym się nieprzerwanie od początków 2020 roku.

Wszystkie decyzje i działania spółki WKD podejmowane od początku stanu zagrożenia epidemicznego pozostają ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Szczególne znaczenie w tym względzie ma przede wszystkim ochrona zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników, które stanowią podstawowy wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym, w powiązaniu z działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Wśród mocnych stron systemu zarządzania jakością w Warszawskiej Kolei Dojazdowej w ramach audytu zidentyfikowano m.in.:

  1. Elastyczne podejście do modyfikacji oferty przewozowej zależnie od potoków pasażerów.
  2. Szczegółowa analiza zadowolenia klienta.
  3. Wprowadzanie sprzedaży internetowej biletów.
  4. Opracowanie długoterminowej strategii.
  5. Zwracanie uwagi na oszczędność energii elektrycznej.