W 2022 r. przypada 95. rocznica działalności Elektrycznych Kolei Dojazdowych (od 1951 r. Warszawska Kolej Dojazdowa), jednej z najstarszych kolei w Polsce. Warszawska Kolej Dojazdowa to kolej z historią sięgającą początków XX wieku, dbająca o tradycje kolejowe.

W dniu 5 grudnia 1918 r. powstało Zgrupowanie Elektryfikacyjne „Siła i Światło S.A.”, które za jeden z celów związanych z elektryfikacją kraju obrała przesył energii i zasilanie nowo powstających linii kolejowych. W 1922 r. w ramach grupy „Siła i światło” powołano spółkę akcyjną „Elektryczne Koleje Dojazdowe (EKD).

Budowę linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego rozpoczęto w 1925 r. na podstawie koncesji wydanej Zarządzeniem Prezydenta RP z 12 listopada 1924 r. ogłoszonej w Dzienniku Ustaw RP nr 100 z dnia 21 listopada 1924 r.

Budowa rozpoczęła się w Komorowie i była prowadzona równolegle w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy i w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. Linia biegła w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej i ulicą Nowogrodzką docierała aż do ulicy Marszałkowskiej.

Linia została uruchomiona już dwa lata później, w dniu 11 grudnia 1927 r. jako pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w odrodzonej Polsce. Jej właścicielem pozostawała spółka Siła i Światło, w której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka w kolejnych latach była inicjatorem rozbudowy i inwestorem EKD.

Otwarcie linii EKD w grudniu 1927 r. wiązało się z wielkim ożywieniem inwestycyjno – budowlanym w miejscowościach leżących wzdłuż linii kolejki oraz roli, jaką wypełnia w budowie świadomości, tradycji i rozwoju obszarów rozciągających się na południowy zachód od centrum Warszawy. Do dzisiaj WuKaDka pozostaje ważnym elementem południowo-zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej. Elektryczne Koleje Dojazdowe/Warszawska Kolej Dojazdowa od początków swojego istnienia była tworzona przez ludzi zaangażowanych  w życie społeczne oraz walczących o niepodległą Polskę.

Lata 1927- 1938

 1. Linia wyposażona w najnowocześniejszy system prowadzenia pociągów oparty na automatycznej sygnalizacji świetlnej sprowadzonej ze Szwecji, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.
 2. Najnowocześniejsze pociągi złożone z wagonów silnikowych i doczepnych (później serii EN80) produkcji angielskiej.
 3. Nacisk na niezawodność, regularność i punktualność kursowania pociągów – krążąca anegdota, że wg pociągów EKD można ustawiać zegarki.
 4. Systematyczne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, zapewnienie cykliczności odjazdów z poszczególnych przystanków i stopniowe zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów (1927-1934).
 5. Rozbudowa linii - uruchamianie nowych odcinków linii (1932-1936).

Lata 1939 - 1945

 1. EKD były schronieniem dla wielu ukrywających się osób – umundurowanie kolejowe chroniło przed zatrzymaniami (1939-1945).
 2. Pracownicy EKD starali się ostrzegać podróżnych przed rewizjami lub łapankami (1939-1945).
 3. Na EKD powstawały komórki ruchu oporu, które przerzucały broń, prowadziły wywiad i kontrwywiad (1939-1945).

Lata 1946 - 2000

 1. Uruchomienie dodatkowych linii obsługiwanych przez własne pojazdy autobusowej komunikacji pomocniczej - łączna długość sieci linii autobusowej to 214 km (1946), w 1948 r. linie te zostały przejęte przez państwowe przedsiębiorstwo PKS.
 2. Zmiana nazwy z „Elektryczne Koleje Dojazdowe” na „Warszawska Kolej Dojazdowa” (1951).
 3. Budowa nowego przystanku „Warszawa Ochota WKD” i stacji końcowej „Warszawa Śródmieście WKD” (1963).
 4. Likwidacja części odcinków linii w ramach porządkowania przebiegu linii WKD (1957-1995).
 5. Wymiana torów kolejowych i kapitalny remont sieci trakcyjnej oraz urządzeń sygnalizacji samoczynnej na całej linii WKD (1968-1972).
 6. Całkowita wymiana taboru serii EN80 na pojazdy serii EN94 produkcji Pafawag Wrocław (1972).
 7. Generalny remont torów kolejowych, przebudowa sieci trakcyjnej (1988-1989).
 8. Zainstalowanie w taborze mechanicznych kasowników biletowych (1989).

Lata 2001- 2021

 1. Wyodrębnienie spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ze struktur PKP (2001).
 2. Wprowadzenie nowego systemu biletowego, tj.  bilety jednorazowe wg podziału na 3 strefy czasowe (2002).
 3. Zainstalowanie nowych elektronicznych kasowników biletowych w pociągach (2002).
 4. Dostawa nowego, czteroczłonowego, jednoprzestrzennego elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej generacji serii EN95 (2004).
 5. Zmiana właściciela – spółka samorządowa (2007).
 6. Zakup 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 produkcji PESA Bydgoszcz S.A. (2011-2012).
 7. Zakup kolejnych 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 produkcji NEWAG S.A. (2016).
 8. Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V do 3000V (2016).
 9. Uruchomienie dynamicznego Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (2017) 
 1. Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” (2018)
 2. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (2019)
 3. Zakup i wymiana stacjonarnych terminali kasowych wraz z oprogramowaniem we wszystkich kasach biletowych WKD – 8 szt. (2019)
 4. Zawarcie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL, w ramach której podejmowane są działania na rzecz rewitalizacji Izby Tradycji EKD/WKD z przeznaczeniem na cele edukacyjno – kulturalne promujące ciekawą historię EKD/WKD – pierwszą normalnotorową elektryczną kolej Polsce oraz szeroko rozumiany transport publiczny (2019)
 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (2019)
 6. Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” (2020)
 1.  Wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Projektu Rewitalizacji Obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży (2020)
 2. Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” (2021)

95lat ekran 1920x1080

 

KONKURS "PODZIEL SIĘ Z NAMI WSPOMNIENIAMI O EKD/WKD"

Link do audycji

Rozmowy o historii EKD/WKD cz. 1 na antenie radia Bogoria 

Rozmowy o historii EKD/WKD cz. 2 na antenie radia Bogoria w dniu 11.05.2022

Rozmowy o historii EKD/WKD cz. 3 na antenie radia Bogoria w dniu 09.09.2022

Rozmowy o historii EKD/WKD cz. 4 na antenie radia Bogoria w dniu 09.12.2022