Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD w sobotę i niedzielę: 27-28.02.2021 - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 7 listopada) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Dostawa kół monoblokowych do elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) typu 33WE serii EN97 wraz z wymianą kół w 5 ezt. Termin składania ofert do dnia 17 listopada 2020 r. do godz. 9:00; Aktualizowano dnia 23.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji w DUUE w dniu 13.11.2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane w dniu 18.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednlity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmioru do oddana do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania pliku

Załącznik nr 10 do SIWZ - Numer ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku

 


22.10.2020 r.

 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

 


 03.11.2020 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 


 

13.11.2020 r.

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

  • Składanie ofert do dnia 27.11.2020 r. do godz. 9:00
  • Otwarcie ofert w dniu 27.11.2020 r. o godz. 13:00

Zmiana terminu związania ofertą na 25.01.2021 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


27.11.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 


23.12.2020 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


27.01.2020 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia