Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 3 do Umowy - Instrukcje techniczne WKD

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób


10 luty 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - zmiana 10.02.2022 r.

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy - zmiana 10.02.2022 r.

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób - zmiana 10.02.2022 r.


18 luty 2022 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 


1 marca 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


7 marca 2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia