Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe (wysłane do publikacji w dniu 17.08.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe (opublikowane w dniu 20.08.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji w dniu 25.08.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane w dniu 30.08.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji w dniu 28.09.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane w dniu 01.10.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji w dniu 12.10.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane w dniu 15.10.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji w dniu 19.10.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane w dniu 22.10.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (wysłane do publikacji w dniu 27.10.2021 r.)

Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane w dniu 29.10.2021 r.)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót 

Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Umowa)

Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załączniki do OPZ (zip) - Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu oraz urządzeń technicznych

Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 12 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia


30 sierpnia 2021 r.

Zmiana nr 1 SWZ

SWZ-tekst jednolity

Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych-tekst jednolity


9 września 2021 r. 

Zmiana nr 2 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - tekst jednolity


15 września 2021 r.

Zmiana nr 3 do SWZ

Załącznik nr 12 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia - tekst jednolity


23 września 2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4


1 października 2021 r.

Zmiana SWZ nr 5 (cz. 1)

Zmiana SWZ nr 5 (cz. 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - zmieniona 01.10.2021 r.

Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar Robót - zmieniona 01.10.2021 r.

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa) - zmieniona 01.10.2021 r.

Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - zmieniona 01.10.2021 r.

Załącznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - zmieniona 01.10.2021 r.

Załącznik nr 1 do OPZ 5F - Dodatkowe, poprzez wymianę 9 sztuk Regulacji Zamawiającego

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik do odpowiedzi nr 157 - Plany schematyczne stacji Warszawa Śródmieście WKD, Komorów

Dokumentacja Projektowa - Załącznik nr 5C do OPZ i Załacznik nr 5G do OPZ - zmieniona 01.10.2021 r.


8 października 2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 6

Rysunek uzupełniający do Projektu Wykonawczego 5A-PW-T-05-Perony Rysunek nr 3.3a Przekroje normalne w obrębie peronu

Pytania i odpowiedzi w formie do edycji (.zip)


13 października 2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 7


15 października 2021 r. 

Zmiana SWZ nr 8 (cz. 1)

Zmiana SWZ nr 8 (cz. 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - zmieniona 15.10.2021 r.

Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar Robót - zmieniona 15.10.2021 r.

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa) - zmieniona 15.10.2021 r.

STWiORB I - zmieniony 15.10.2021 r.

STWiORB W - zmieniony 15.10.2021 r.

STWiORB P - zmieniony 15.10.2021 r.

STWiORB S-1 - zmieniony 15.10.2021 r.

STWiORB S-2 - zmieniony 15.10.2021 r.

WWiORB L - zmieniony 15.10.2021 r.

PFU Telekomunikacja - zmieniony 15.10.2021 r.

PW Tom XI Sieć trakcyjna - Tabela nr 6 - zmieniony 15.10.2021 r.

Schematy szaf oświetleniowych - dodane

Rysunki przekroje poprzeczne - dodane


19 października 2021 r. 

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Odwołanie wraz z załącznikami wniesione przez Budimex S.A.


22 października 2021 r.

Zmiana SWZ nr 9 (cz. 1)

Zmiana SWZ nr 9 (cz.2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - zmieniona 22.10.2021 r.

Załącznik nr 2 do SWZ Przedmiar Robót - zmieniona 22.10.2021 r.

Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór karty gwarancyjnej - zmieniona 22.10.2021 r.

Załącznik nr 5A PW Tom 12 - Sieci sanitarne - zmieniona 22.10.2021 r.

Załącznik nr 5B PFU T - Telekomunikacja - zmieniona 22.10.2021 r.

Załącznik nr 5C STWiORB I - Sieci sanitarne - zmieniony 22.10.2021 r.

Załącznik nr 5D WWiORB L - Telekomunikacja - zmieniony 22.10.2021 r.

Rysunek - Sylwetka słupa parkowego, stylizowanego wraz z wysięgnikiem i oprawą - dodany

Rysunek - Studnia wodomierzowa SW Dn 1200 - dodany


25 października 2021 r.

Modyfikacja udzielonych odpowiedzi z dnia 22.10.2021 r.


26 października 2021 r.

Zmiana SWZ nr 11


29 października 2021 r.

Zmiana SWZ nr 12 (cz. 1)

Zmiana SWZ nr 12 (cz. 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - zmieniona 29.10.2021 r.

Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar Robót - zmieniony 29.10.2021 r.

Załącznik 5G PB Tom I 1.1 PZT - zmieniony 29.10.2021 r.

Załącznik 5G PB Tom II 7.2 - Przejazd kat. C w km 26,321 LK47 - zmieniony 29.10.2021 r.

Załącznik 5G PB Tom II 7.3 - Przejazd kat. D km 27,369 LK47 - zmieniony 29.10.2021 r.

Załącznik 5G PB Tom II 7.12 - Droga dojazdowa do działki 12/1 zlokalizowana na dz. 11/1 obręb 0052 Grodzisk Mazowiecki - zmieniony 29.10.2021 r.


12 listopada 2021 r.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert


8 marca 2022 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty