Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Ulgi przejazdowe

ULGI USTAWOWE

UlgaOpis
33%
 1.  nauczyciele - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 2. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19
37%
 1. dzieci w wieku powyżej 4 lat, dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
 2. dzieci i młodzież nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw; szkołach europejskich dziłających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. - na podstawie biletów jednorazowych  
 3. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 4. emeryci i renciści (dwa razy w roku) - na podstawie biletów jednorazowych
 5. posiadacze Karty Polaka - na podstawie biletów jednorazowych
 6. weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa - na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje od dn. 30.03.2012 r.)
 7. rodzice oraz małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny - na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje od dn. 01.01.2015 r.)
49%
 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, przy przejazdach - na podstawie imiennych biletów miesięcznych (od 01.07.2002 r. nie obowiązuje ograniczenie szkoła/uczelnia – miejsce zamieszkania)
 2. dzieci i młodzież nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw; sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw; szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. - na podstawie imiennych biletów mięsięcznych 
 3. osóby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i inwalidzi I grupy - na podstawie biletów jednorazowych (wprowadzona od 01.08.2002 r.)
 4. rodzice oraz małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny - na podstawie imiennych biletów miesięcznych (obowiązuje od dn. 01.01.2015 r.)
51%
 1. studenci oraz studenci studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia, słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych oraz kolegiów pracowników służb społecznych - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych
 2. doktoranci do ukończenia 35 roku życia - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych (obowiązuje od dn. 01.01.2012 r.)
 3. kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami – wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie biletów jednorazowych
 4. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy - na podstawie biletów jednorazowych
 5. działaczom opozycji antykomunistycznejoraz osobom represjonowanym z powodów politycznych (na podstawie biletów jednorazowych)
78%
 1. dzieci i młodzież dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, z miejsca zamieszka nia do szkoły, przedszkola, placówki opiekunczo - wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 2. jednego z rodziców lub opiekunów towarzyszących dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych
 3. żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową (z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej) - na podstawie biletów jednorazowych
93% osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
95% przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji, osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i inwalidów I grupy - na podstawie biletów jednorazowych (wprowadzona od 01.08.2002 r.).
100%
 1. dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie biletów jednorazowych
 2. umundurowani funkcjonariusze celni, Policji, Straży Granicznej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania obowiązków służbowych itp - na podstawie biletów jednorazowych. Uwaga: osoby uprawnione do ulgi 100% zobowiązane są posiadać ważny bilet na przejazd, który otrzymają w kasie biletowej, podróżni nie posiadający takiego biletu traktowani bedą jak bez ważnego biletu ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu. Bilet ten należy skasować


ULGI HANDLOWE

UlgaOpis
45%
 1. bilet miejski dla mieszkańców Gminy Grodzisk Maz., którzy posiadają Grodziską Kartę Mieszkańca. Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. ,,strefie miejskiej'' w obrębie Gminy ograniczonej stacjami:
  Grodzisk Maz. Radońska - Grodzisk Maz. Jordanowice - Grodzisk Maz. Piaskowa - Grodzisk Maz. Okrężna
 2. bilet miejski dla mieszkańca miasta Pruszkowa, który posiada Pruszkowską Kartę Mieszkańca. Uprawnia do  jednorazowego przejazdu  pociagami WKD w tzw. ,,strefie miejskiej'' znajdującej się w obrębie miasta Pruszkowa, ograniczonego stacjami: Pruszków WKD, Tworki i Malichy
50%
 1. osoby, które ukończyły 60 lat - na podstawie biletów jednorazowych lub okresowych. Ulga ma zastosowanie przy przejazdach pociągami WKD w dni robocze od poniedziałku do piątku  oraz w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę (bez ograniczeń). Ulgę stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzajacego wiek seniora.
 2. pracownicy sfery budżetowej, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienia do ulgi, tj. posiadaczom legitymacji wg wzoru nr H-1096
 3. osoby korzystające z "przejazdów rodzinnych" (w okresie wakacji letnich i ferii zimowych) - na podstawie biletów jednorazowych
 4. przejazdy grupowe - na podstawie biletów jednorazowych
85% dla grup zorganizowanych przez placówki uprzywilejowane, tj. szkoły specjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej itp. do których uczęszczają lub w których przebywają osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne.

,,SENIOR 65+'',
,,DZIECI I MŁODZIEŻ'' MIASTA PODKOWA
LEŚNA

 1. osoby, które ukończyły 65 lat i są mieszkańcami miasta Podkowa Leśna - uprawnieniem do nabycia biletu jest Karta Mieszkańca miasta Podkowa Leśna
 2. dzieci i młodzież (ucząca się do 26 roku życia) miasta Podkowa Leśna - uprawnieniem do nabycia biletu jest Karta Mieszkańca miasta Podkowa Leśna
Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. strefie miejskiej znajdującej się w obrębie miasta Podkowa Leśna ograniczonej stacjami: Podkowa Leśna Zachodnia - Podkowa Leśna Główna - Podkowa Leśna Wschodnia.

 
ULGOWA USŁUGA TRANSPORTOWA DLA KOLEJARZY

UlgaOpis
80% dla dzieci i współmałżonków pracowników kolejowych - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
Kolejarz dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenie przedemerytalne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych


Pobierz tebele uprawnień do ulgowych przejazdów koleją