Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w zakresie koronawirusa (AKTUALIZACJA)

Od dnia 26 czerwca 2021 roku w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń w pojazdach transportu zbiorowego nie obowiązują juz limity pasażerów. W związku z powyższym od soboty pociągi WKD mogą zabrać na pokład 100% pasażerów na miejscach siedzących stojących.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 6 czerwca 2021 roku obowiązują zmienione zasady w zakresie obostrzeń w przestrzeni publicznej m.in. w odniesieniu do przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Podwyższeniu uległ limit pasazerów, którzy w danym momencie mogą znajdować się na pokładzie pojazdów. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek zarówno wewnątrz pojazdów, jak i w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, obejmującej perony stacji i przystanków kolejowych wraz z drogami dojścia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 1013), od dnia 6 czerwca 2021 roku środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych. W przypadku taboru eksploatowanego aktualnie na linii WKD liczby te przedstawiają się w sposób następujący: dla pojazdów serii EN100 - 378 spośród wszystkich miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu 40 miejsc siedzących niezajętych (po 20 miejsc w każdym z dwóch trójczłonów pojazdu), natomiast dla pojazdów serii EN97 - 374 spośród wszystkich miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu 30 miejsc siedzących niezajętych (po 15 miejsc w każdym z dwóch trójcżłonów pojazdu). Wymienione liczby zostały określone z zastrzeżeniem konieczności zachowania równej liczby podróżnych w każdym z dwóch oddzielnych trójczłonów pojazdów eksploatowanych na linii WKD.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 24 maja br. na linii WKD zaczęły obowiązywać znowelizowane zasady przejazdów środkami transportu zbiorowego. Dotychczas obowiązujący limit pasażerów, wynoszący maksymalnie 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe (dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę określony na poziomie: 152 miejsca – seria EN100 i 150 miejsc – seria EN97) został podwyższony do 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technoczno-ruchowej dla danego typu pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeżdzie co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę WKD nowy limit wynosi odpowiednio: 252 miejsca w pojazdach serii EN100 i 250 miejsc w pojazdach serii EN97. Informacja w zakresie nowego limitu, obowiązującego od dnia 24.05.2021 została zamieszczona na pojazdach na lewym płacie drzwi wejściowych do pojazdu (patrząc od strony zewnętrznej). W ramach powyższego limitu nadal obowiązuje ograniczenie w zakresie zajętości połowy miejsc siedzących. Ponadto przypominamy, że nowy limit obowiązuje przy zachowaniu ścisłych obostrzeń dotyczących obligatoryjnego zakrywania maseczką ust i nosa podczas odbywania podróży. W przestrzeni otwartej, tj. w obrębie peronów oraz dróg dojścia do peronów obowiązkowe zakrywanie ust i nosa dotyczy, jeżeli nie jest możliwe zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu!

Zaktualizowany limit pasażerów w pojazdach został ustalony na podstawie § 24 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 861 – z późn. zm.).

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od 15 maja 2021 roku obowiązują zmienione zasady w zakresie obostrzeń w przestrzeni publicznej m.in. w odniesieniu do przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Podwyższeniu uległ limit pasazerów, którzy w danym momencie mogą znajdować się na pokładzie pojazdów. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek zarówno wewnątrz pojazdów, jak i w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, obejmującej perony stacji i przystanków kolejowych wraz z drogami dojścia.

W pociągach WKD zostaje jednak utrzymany dotychczasowy limit pasażerów, obowiązujący od dnia 17 października 2020 roku, tj. 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe przy zachowaniu połowy miejsc siedzących niezajętych, o czym informują plansze zamieszczone na drzwiach pociągów. Limit ten obowiązuje do odwołania, a wszelkie decyzje w zakresie jego zmiany będą podejmowane w najbliższych dniach, stosownie do prowadzonego na bieżąco monitorowania zapełnienia poszczególnych kursów.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od 27 lutego 2021 roku obowiązuje zasłanianie ust i nosa tylko za pomocą maseczki! Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 7 listopada br. (sobota) obowiązują nowe zasady i ograniczenia w przemieszczaniu się, edukacji, handlu, usługach,, aktywności sportowej i wydarzeniach religijnych. W transporcie zbiorowym, w tym rownież w pociągach WKD, obowiązują bez zmian dotychczasowe zasady. Pamiętać należy, że w każdym miejscu, w przestrzeni publicznej (z niewielkimi wyjątkami) obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!


Od dnia 24 października br. (sobota) zasady z tzw. strefy czerwonej zostają rozciągnięte na teren całej Polski. W związku z powyższym wszędzie - w każdym powiecie - obowiązują takie same obostrzenia.

W transporcie zbiorowym, w tym również w pociągach na linii WKD ograniczenia i limity pasażerów obowiązują bez zmian w stosunku do wprowadzonych z dniem 17 października br. (szczegóły poniżej).

Od dnia 17 października br. wchodzą w życie nowe obostrzenia dotyczące przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego - zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej. Zmieniony zostaje dopuszczalny limit pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego na 50% wszystkich miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe. W związku z powyższym w pociągach WKD maksymalna liczba dostępnych miejsc siedzących i stojących zostaje ustalona na nowym poziomie i wyniesie odpowiednio: 150 w pojazdach serii EN97 i 152 w pojazdach serii EN100. Pamiętać należy, że spośród miejsc siedzących należy zajmować co drugie miejsce. Informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się na drzwiach wejściowych do pociągów.

Przypominamy wszystkim pasażerom o obowiązku:

  • zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. perony, pociągi, kasy biletowe, itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer, taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki;
  • częstej dezynfekcji rąk;
  • zachowaniu dystansu spełniającego min. 1,5 m.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19! Dbajmy o soebie i innych - to kluczowe zasady bezpieczeństwa!

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


Od dnia 10 października br. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje tzw. "strefa żółta" (poza wyjątkami, w których obowiązują bardziej rygorystyczne zasady dla "strefy czerwonej"). Oznacza to wprowadzenie określonych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Na peronach wszystkich stacji i przystanków osobowych linii WKD, łącznie z pomieszczeniami i przestrzeniami sąsiadującymi z kasami biletowymi oraz w pociągach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Od dnia 1 września br. obowiązują znowelizowane zasady przejazdów środkami transportu zbiorowego na linii WKD. Dotychczas obowiązujący limit pasażerów, wynoszący maksymalnie 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe (dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę określony na poziomie: 152 miejsca – seria EN100 i 150 miejsc – seria EN97) został podwyższony do 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technoczno-ruchowej dla danego typu pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeżdzie co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę WKD nowy limit wynosi odpowiednio: 252 miejsca w pojazdach serii EN100 i 250 miejsc w pojazdach serii EN97. Informacja w zakresie nowego limitu, obowiązującego od dnia 01.09.2020 została zamieszczona na pojazdach na lewym płacie drzwi wejściowych do pojazdu (patrząc od strony zewnętrznej). Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje ograniczenie w zakresie zajętości połowy miejsc siedzących. Ponadto przypominamy, że nowy limit obowiązuje przy zachowaniu ścisłych obostrzeń dotyczących obligatoryjnego zakrywania ust i nosa podczas odbywania podróży, a także w odniesieniu do zachowania odpowiedniego dystansu!

Zaktualizowany limit pasażerów w pojazdach został ustalony na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2) ppkt b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1356 – z późn. zm.).

Od 18 maja br. obowiązują nowe zasady przejazdów zbiorowym transportem publicznym, w tym pociągami WKD. Dotychczas obowiązujący limit pasażerów, wynoszący maksymalnie 50% miejsc siedzących w pojeździe zostaje podwyższony do 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Dla pojazdów eksploatowanych przez Warszawską Kolej Dojazdową limit ten wyniesie w zależności od typu taboru od 150 do 152 pasażerów. Informacja w przedmiocie nowego limitu, obowiązującego od dnia 18 maja br. została zamieszczona na prawym płacie drzwi wejściowych do pojazdu (patrząc od strony zewnętrznej).

Od 16 kwietnia br. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzony został obowiązek zakrywania - przy pomocy odzieży, maski lub maseczki - ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Dotyczy to również środków publicznego transportu zbiorowego.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę - zalecenia Ministerstwa Zdrowia:

MZ Maseczka

 

Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice - zalecenia Ministerstwa Zdrowia:

MZ Rekawice

 

Aktualne zasady i ograniczenia publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dostępne są w poniższej lokalizacji:

Zobacz: Ministerstwo Zdrowia - Koronawirus: informacje i zalecenia


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przedstawia zalecenia Ministerstwa Zdrowia, które pomagają zapobiegać zakażeniu koronawirusem:

Plakat NFZ

Pobierz informację (plik PDF)

Pobierz informację (plik JPG)

Izba Tradycji EKD/WKD zamknięta do odwołania dla zwiedzających

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, funkcjonująca na terenie siedziby spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim Izba Tradycji EKD/WKD zostaje zamknięta dla zwiedzających od dnia 12 marca br. (czwartek) do odwołania.

Wstrzymanie bieżącej działalności Izby Tradycji EKD/WKD w zakresie udostępniania dla zwiedzających pozostaje związane z decyzjami podjętymi przez Radę Ministrów RP o zamknięciu w okresie od 12 do 25 marca br. placówek oświatowych, szkół wyższych, placówek kultury, w tym kin, teatrów i muzeów, jak również decyzjami podjętymi przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki o czasowym zamknięciu z dniem 12 marca br. obiektów związanych z wszelkimi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.

Dalsze decyzje w zakresie funkcjonowania placówki będą uzależnione od kolejnych postanowień i komunikatów w przedmiocie zagrożenia epidemiologicznego przekazywanych przez właściwe służby administracji centralnej i lokalnej.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Wszystkie podejmowane obecnie decyzje mają na celu ochronę Państwa zdrowia oraz życia. Mamy nadzieję, że spotkają się one z Państwa zrozumieniem.

Wkrótce nowe biletomaty na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.01.2020 została zawarta umowa na świadczenie usługi sprzedaży biletów za pośrednictwem automatów biletowych na linii WKD. Nowe urządzenia zastąpią automaty starej generacji, będące w użytku od 2012 roku. Umowę podpisano z Wykonawcą – firmą ASEC S.A. z siedzibą w Krakowie, wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach zawartej umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach, obejmujących perony wszystkich stacji i przystanków osobowych linii WKD, 30 szt. nowych automatów biletowych spełniających określone wymagania techniczne, niezawodności, funkcjonalne, w tym w zakresie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenia, zapewniając możliwość dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych (blik, karty płatnicze stykowe, bezstykowe), będą posiadać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednia wysokość i kąt pochylenia monitora zapewnią pełne dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rozpoczęcie świadczenia usługi za pomocą dostarczonych automatów biletowych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 31.05.2020. Dostarczone i zamontowane we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach urządzenia w całym okresie obowiązywania umowy będą stanowić własność Wykonawcy – jako podmiotu świadczącego usługę sprzedaży biletów.Obowiązki Wykonawcy obejmują również utrzymanie w sprawności wszystkich automatów biletowych m.in. poprzez zapewnienie usług serwisu eksploatacyjnego, technicznego i konserwacyjnego. Ponadto będzie on odpowiedzialny za wprowadzanie wszelkich zmian w funkcjonalności, oprogramowaniu i użytkowanych interfejsach według potrzeb, zaleceń, zasadności i w uzgodnieniu z WKD.

– Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija system elementów i urządzeń infrastruktury, wykorzystujących do swojego bieżącego funkcjonowania odnawialne źródła energii. Automaty biletowe zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie zużywanej zamiennie energii konwencjonalnej. Faktyczny udział wytworzonej energii słonecznej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych będzie na bieżąco monitorowany, co umożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozbudowę tego rodzaju systemu pozyskiwania „czystej” energii na innych elementach infrastruktury kolejowej w obrębie peronów przystankowych linii WKD – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Dostępność automatów biletowych bez jakichkolwiek barier pozostaje kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś wykonywanie kolejnych czynności w procesie zakupu biletu powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny. Dzięki zawartej umowie Warszawska Kolej Dojazdowa realizuje dążenie do podwyższenia jakości i dostępności oferowanych usług, co w tym przypadku jest uwarunkowane zwiększeniem szybkości, funkcjonalności i niezawodności wykonywanych operacji związanych z wnoszeniem opłat za przejazdy.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy oraz optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwem, komfortem oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności.

Początek 2020 roku w przewozach pasażerskich na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że u progu nowego, 2020 roku, nie uległy zmianie obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. W pierwszym miesiącu bieżącego roku dotychczasowy trend został utrzymany i z pociągów WKD korzysta coraz więcej podróżnych. W miesiącu styczniu z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 750 681 pasażerów, tj. o 11 376 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, co oznacza wzrost o 1,54%.

Kontynuacja osiągania tak dobrych wyników przewozowych, przewyższających u progu nowego roku rezultat z zamkniętego rekordem roku 2019 jest niewątpliwie efektem ciężkiej pracy świadczonej na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych z oferowanymi i realizowanymi usługami – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD.

Bardzo dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w styczniu 2020 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 14. obiegu taboru. Zmiany te, wprowadzone w październiku 2019 roku, zostały utrzymane w nowym rocznym rozkładzie jazdy na rok 2020, który zaczął obowiązywać w grudniu ub.r. Zachował on ponadto swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Stabilna oferta przewozowa w dalszym ciągu jest uzupełniana przez wysoką punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która w styczniu 2020 roku według sporządzanych na bieżąco statystyk, raportowanych równocześnie do Urzędu Transportu Kolejowego, przekroczyła 99,5%. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Warszawska Kolej Dojazdowa w dalszym ciągu zachowuje liczne grono stałych podróżnych, którzy na trwale związali swoje nawyki oraz potrzeby związane z przemieszczaniem się do szkoły, pracy czy miejsc kultury lub wypoczynku z linią WKD. Wyniki przewozowe osiągnięte w styczniu 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli (otwórz, aby powiększyć).

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Wszelkie działania spółki WKD pozostają ukierunkowane na możliwość prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Wpisują się ponadto w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.

„Wukadka” liderem rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w IV kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,51%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 99,07%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 97,89%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

IV kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,51%

2.

Usedomer Baderbahn

99,07%

3.

PKP SKM w Trójmieście

97,89%

4.

SKPL Cargo

96,75%

5.

Arriva RP

95,30%

6.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

94,46%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

93,87%

8.

Koleje Wielkopolskie

93,11%

9.

Koleje Mazowieckie

92,62%

10.

Przewozy Regionalne

92,09%

11.

Koleje Małopolskie

91,58%

12.

Koleje Dolnośląskie

89,85%

13.

Koleje Śląskie

87,24%

14.

Leo Express Global

82,83%

15.

PKP Intercity

81,77%

 

OGÓŁEM

92,53%

Źródło:      www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/15699,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-IV-kwartale-2019-r.html)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.:

Analizując uśredniony poziom wskaźnika punktualności w ciągu całego 2019 r. na podstawie danych opracowanych przez Urząd Transportu Kolejowego dla poszczególnych kwartałów, Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,36%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,00%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.*

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2019 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29%

99,68%

99,61%

99,51%

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,49%

98,63%

98,43%

97,89%

98,36%

3.

Usedomer Baderbahn

98,80%

97,27%

96,87%

99,07%

98,00%

4.

Arriva RP

97,54%

95,52%

96,41%

95,30%

96,19%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91%

96,30%

93,91%

94,46%

95,15%

6.

Koleje Wielkopolskie

95,72%

95,15%

94,88%

93,11%

94,72%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42%

93,70%

94,23%

93,87%

94,06%

8.

Przewozy Regionalne

93,88%

93,09%

92,35%

92,09%

92,85%

9.

Koleje Mazowieckie

92,47%

92,32%

93,13%

92,62%

92,64%

10.

Koleje Dolnośląskie

93,77%

93,68%

91,31%

89,85%

92,15%

11.

Koleje Małopolskie

87,90%

94,15%

93,88%

91,58%

91,88%

12.

SKPL Cargo

90,83%

91,34%

86,18%

96,75%

91,28%

13.

Koleje Śląskie

90,76%

91,83%

90,50%

87,24%

90,08%

14.

PKP Intercity

80,89%

81,42%

78,92%

81,77%

80,75%

15.

Leo Express Global

27,27%

90,74%

90,91%

82,83%

72,94%

 

OGÓŁEM

89,20%

93,65%

92,77%

92,53%

92,04%

* ) Uwzględniono wyłącznie przewoźników, którzy świadczyli usługi przez cały 2019 r. (w I kwartale 2019 r. przewozy pasażerskie realizowały dodatkowo: Cargo Master, Ceske Drahy, ODEG Ostdeutsche – których nie ujęto w powyższym zestawieniu).

Źródło:      opracowanie WKD na podstawie: www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.:

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2019 r., jak również w ciągu całego 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie w obydwu przypadkach najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru, w tym zapewnienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, włączonych do rozkładu jazdy w ramach 14. obiegu taboru od początku października 2019 r., nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych. Wszystkie wymienione działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego jest również uwarunkowana wysokimi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonującego swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2019 w trzech edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało łącznie 25 osób. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

 

Odbyło się trzecie ze spotkań poświęconych pracom nad nową Izbą Tradycji EKD/WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa była gospodarzem trzeciego z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Spółka współpracuje w przedmiotowym zakresie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podczas poprzednich dwóch narad, które odbyły się w 2019 roku, przeanalizowano szczegółowo opinie, propozycje i doświadczenia dotyczące wizji dla obiektu oraz strategii działań. Zagadnienia problemowe zostały przedstawione przez partnerów reprezentujących stronę społeczną, jak również przedstawicieli samorządów miast i gmin położonych wzdłuż trasy kolejki, posiadających bogate doświadczenie w organizacji i współpracy w ramach przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Przedmiotowa inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Podczas spotkania szczególnej uwadze poddano przystosowanie nowego obiektu dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Swoje sugestie w tym zakresie mieli możliwość przedstawić reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Podkreślono, że dostępność obiektu bez jakichkolwiek barier powinna być kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś przemieszczanie się w jego obrębie powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny.

– Obok realizowanej podstawowej działalności przewozowej spółka WKD nie zapomina o inicjatywach związanych z możliwością zaprezentowania zagadnień będących fundamentem dla idei rozwoju transportu zrównoważonego. Historyczne, współczesne, ale i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu, chcemy prezentować z pełną otwartością na problemy, z jakimi borykają się w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami –powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Na naradzie poruszono również kwestię uzupełnienia projektu rozbudowy infrastruktury muzealnej o komponent taborowy – poprzez renowację jednego z historycznych pojazdów serii EN94, stanowiących element ekspozycji. Po raz kolejny poddano dyskusji podjęcie współpracy z lokalnymi grupami działania oraz środowiskami naukowymi, w znakomity sposób łączącymi w ramach tematyki rozwoju transportu zbiorowego zagadnienia humanistyczne i inżynierskie.

Trzecie ze spotkań warsztatowych zakończyło etap szerokiej dyskusji z udziałem różnych grup interesariuszy projektu. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone działania w węższym zespole pod przewodnictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, mające na celu sformułowanie specyfikacji dla opracowania studium wykonalności nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

>> Zobacz informację z poprzedniego spotkania poświęconego projektowi

CENY BILETÓW I OPŁAT DODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 LUTEGO 2020 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. poniżej zamieszcza ceny biletów i opłat dodatkowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 roku:

1. Ceny biletów jednorazowych i okresowych 

2. Opłaty dodatkowe

 

WuKaDka wspiera lokalny klub sportowy Podkowa Teqball Club

W ramach umowy podpisanej pod koniec 2019 roku Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została partnerem klubu sportowego Podkowa Teqball Club. WKD wspiera działalność Klubu wpisującą się w politykę Spółki,która zakłada aktywne angażowanie się w rozwój lokalnych inicjatyw i promowaniesportu oraz zdrowego trybu życia.
- WuKaDka chętnie angażuje się w życie lokalnych społecznościmiędzy innymi właśnie poprzez współpracę z klubami sportowymi skupionymi wzdłuż linii WKD, które popularyzują czynne spędzanie czasu wolnego. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest bardzo ważne, bo sport to nie tylko świetna porcja ruchu, ale także rozwój umiejętności społecznych – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD.

Symbolicznym gestem podjęcia współpracy było przekazanie w dniu 17.01.2020 r. koszulki meczowej z logo WKD przez Jana Ochędalskiego – Prezesa Podkowa Teqball Club na ręce Tomasza Trettera – Członka Zarządu WKD.
- Spełniło się jedno z naszych marzeń. Kolejka jest wpisana w krajobraz Podkowy Leśnej, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się podjąć wspólne działania na rzecz popularyzacji sportu. - powiedział Jan Ochędalski – Prezes Podkowa Teqball Club.

wręczenie koszulki z logo WKD

Podkowa Teqball Club powstał na początku 2019 r. W klubie występuje wielu utytułowanych zawodników, specjalizujących się w różnych dyscyplinach sportu. W szczególności dotyczy to nowych form rywalizacji, takich jak: Teqball, Teqpong, Teqvoly, Teqis oraz Qatch. Obecnie zrzesza około 40 osób - zawodników, zawodniczek i przedstawicieli klubu rożnego szczebla. Koronna dyscyplina klubu – Teqball, rozpoznawalna jest w Polsce dzięki Podkowie Leśnej, tu też zaczęły się pierwsze rozgrywki Teqballowe, i odbyły się I Mistrzostwa Polski. Prezesem honorowym polskiego Teqball’a jest Michał Listkiewicz (polski sędziapiłkarski, działacz sportowy, w latach 1999–2008 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), z kolei rolę ambasadora pełni Andrzej Strejlau (polski piłkarz, trener, działacz i komentator piłkarski).

 

Podsumowanie przewozów pasażerskich na linii WKD w 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny poprawiła wyniki przewozowe. W ciągu 2019 roku pociągami spółki WKD podróżowało jeszcze więcej pasażerów, niż w rekordowym 2018 roku. Przewozy w ubiegłym roku zamknęły się na poziomie 8 797 129 pasażerów, co jest rezultatem o 197 356 osób wyższym w stosunku do 2018 roku, przekładającym się na wzrost o blisko 2,3%. Dzięki temu spółka ponownie odnotowała najlepszy wynik przewozowy w swojej historii jako podmiot prowadzący od 2001 roku samodzielną działalność gospodarczą, nie tylko wyrównujący rezultat z 2018 roku, ale zbliżający się do poziomu niemal 9 mln pasażerów. Dodatkowo poziom 8 milionów przewiezionych pasażerów w ciągu danego roku kalendarzowego tym razem został przekroczony już w listopadzie – miesiąc wcześniej względem analogicznego rezultatu wypracowanego w ciągu 2018 roku (wówczas wspomniany poziom został osiągnięty w miesiącu grudniu).

Tak dobre wyniki przewozowe, osiągnięte na linii WKD w 2019 roku, przewyższające rezultat z rekordowego 2018 roku, z całą pewnością zapiszą się na kartach historii spółki. Stanowią one efekt ciężkiej pracy na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych ze świadczonymi usługami – komentuje Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w ciągu 2019 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 13. i 14. obiegu taboru (zmiany wprowadzone odpowiednio od grudnia 2018 roku i października 2019 roku). Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie przewyższającym 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na osiągnięty rezultat wpływ miał niemal każdy z mięsięcy 2019 roku. Poza styczniem i kwietniem, w których odnotowano nieznaczne spadki względem analogicznego okresu 2018 roku, w pozostałych miesiącach miały miejsce wyraźne wzrosty. Tendencja zwyżkowa była silniejsza w pierwszej połowie roku oraz dodatkowo w ciągu dwóch miesięcy wakacyjnych. W tych okresach wzrosty oscylowały wokół 6%.

Rok 2019 był ponadto pierwszym pełnym rokiem, w którym spółka WKD musiała liczyć się z ewentualnym odpływem części podróżnych z uwagi na zakończony przez spółkę PKP PLK S.A. remont infrastruktury kolejowej na równoległej linii nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Podczas prowadzonych robót część pasażerów korzystających zazwyczaj z przejazdów na ww. linii, postanowiło przesiąść się do pociągów WKD. Po zakończeniu prac nie nastąpił znaczny odpływ podróżnych co oznacza, że spółce udało się pozyskać i utrzymać w ciągu 2019 roku grono nowych, stałych podróżnych.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Wszystkie wymienione powyżej elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

– W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pasażerom, zarówno tym stałym, korzystającym z naszych usług codziennie, jak i tym okazjonalnym, za dokonany wybór oraz okazane zaufanie, które po raz kolejny przełożyły się na wspólnie osiągnięty sukces – podsumował Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!

Wyniki przewozowe osiągnięte w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku oraz na przestrzeni ostatniej dekady przedstawiają poniższe zestawienia.

Porównanie 2019 roku do 2018 roku (po najechaniu na miniaturę kliknij, aby powiększyć obrazek):

Przewozy pasażerskie w latach 2009-2019 (po najechaniu na miniaturę kilknij, aby powiększyć obrazek):

Od dnia 1.02.2020 r. WKD wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych - aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

Bilety okresowe zakupione przez dniem 01.02.2020 r. zachowują swoją ważność do końca terminu wskazanego na bilecie.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku, dołączając oryginały zakupionych biletów.

Wnioski można składać:

  1. korespondencyjnie w siedzibie WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Wydział Sprzedaży Usług ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz.
  2. w dowolnej kasie biletowej WKD (Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Pruszków, Komorów, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Radońska).

 


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku.