Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 7 listopada) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

"Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) - Inżynier Kontraktu" dla inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego". Zmiana terminu składania ofert do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 9:00. Aktualizowano dnia 9 października 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe - Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Dz.Urz. U.E. w dniu 02.03.2020 r. i opublikowane w dniu 05.03.2020 r. pod nr 2020/S 046-109455

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 13.03.2020 r. i opublikowane w dniu 18.03.2020 r. pod nr 2020/S 055-131284

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 27.03.2020 r. i opublikowane w dniu 31.03.2020 r. pod nr 2020/S 064-154204

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 14.04.2020 r. i opublikowane w dniu 15.04.2020 r. pod nr 2020/S 074-177377

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 29.04.2020 r. i opublikowane w dniu 04.05.2020 r. pod nr 2020/S 086-205524

Uwaga!

Mając na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirus), o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób zarówno po stronie Wykonawców jak i po stronie Zamawiającego, uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistego uczestnictwa w czynności otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w naszej Spółce na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaznaczmy, że wszelkie informacje podawane podczas otwarcia ofert, a wynikające z wymogów ustawy niezwłocznie zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego.

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego - Sposób obliczenia ceny ofertowej

Załącznik nr 1B do Formularza ofertowego - Wykaz personelu na potrzeby weryfikacji kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (.zip)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

   Załączniki do OPZ - Wykaz regulacji wewnętrznych (.zip)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

   Załącznik nr 3 do Umowy - Wstępny Harmonogram Realizacji Umowy - Inżynier Kontraktu (HRU-IK)

   Załącznik nr 4 do Umowy - Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia podstawowego netto za realizację Etapu 2

   Załącznik nr 7 do Umowy - Wzór pisma - potwierdzenie Prawa Opcji

   Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór listy obecności Personelu Inżyniera Kontraktu

   Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie dotyczące realizacji usługi

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania pliku (.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ - Numer ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku

 


 

13 marca 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

SIWZ - ujednolicona

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - ujenolicony  

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - ujednolicony 

 


 

27 marca 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

SIWZ - ujednolicona

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - ujednolicony

Załącznik nr  4 do SIWZ - Wzór umowy - ujednolicony

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - ujednolicony

 


 

31 marca 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (3)

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy - ujednolicony

 


 

14 kwietnia 2020 r.

Zmiana treści SIWZ (4)

SIWZ - ujednolicony 

 


 

29 kwietnia 2020 r.

Zmiana treści SIWZ (5)

SIWZ - ujednolicony 

 


 

29 kwietnia 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (6)

Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego - Sposób obliczenia ceny ofertowej - ujednolicony 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - ujednolicony

 


12 maja 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (7)

 


19 maja 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


19 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


28 września 2020 r.

Zawiadomnienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

 


9 października 2020 r.

Zawiadomienie o ponowym wyborze najkorzystniejszej oferty