Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zamówienie sektorowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą: "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego". Informacja o udzieleniu zamówienia - 20.01.2017r.

 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4

Wykaz usług - Załącznik nr 5

Wykaz osób - Załącznik nr 6

Oświadczenie o grupie kapitałowej - Załącznik nr 7 

Wzór umowy wraz z projektem załączników - Załącznik nr 8 

Mapa lokalizacji projektu - Załącznik nr 9 

 


 

23.11.2016 r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Treść zapytań wraz z odpowiedziami 

 


 

08.12.2016r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 04.01.2017 r. Wybór oferty

Informacja o wyborze oferty 

 


   20.01.2017 r. Udzielenie zamówienia 

 

 Informacja o udzieleniu zamówienia