Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową.

 

Grodzisk Mazowiecki: Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową
Numer ogłoszenia: 2014/S 183-322582
data zamieszczenia: 24.09.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Termin składania ofert: 17.12.2014 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.12.2014 r. godz. 10:30

Zebranie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 09.10.2014 r. o godz. 9:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne)

Załącznik nr 2A do SIWZ - Wykaz dokumentacji technicznej dla inwestycji (lista dokumentów do pobrania poniżej)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy - Załącznik nr 5 do Umowy - Protokół Reklamacyjny

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 

Dokumentacja składająca się na Załącznik nr 2A do SIWZ:

1.1.A - Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu - Przedmiar

1.1.B - Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu - Kosztorys ślepy

1.1.C - Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu - Projekty wykonawcze stacji i przystanków wraz z rysunkami:

1.1.D - Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1.1.E - Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu - Informacja o Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.1.F - Zmiany na stacjach i przystankach WKD:

1.1.G - Wykaz peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej

1.2.A - Budowa kabla światłowodowego - Przedmiar

1.2.B - Budowa kabla światłowodowego - Kosztorys ślepy

1.2.C - Budowa kabla światłowodowego - Dokumentacja powykonawcza rurociągu kablowego wzdłuż linii kolejowej WKD

1.2.D - Budowa kabla światłowodowego - Projekt wykonawczy liniowy wraz z rysunkami

1.2.E - Budowa kabla światłowodowego - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1.2.F - Budowa kabla światłowodowego - Informacja o Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.3.A - Dokumentacja pomocnicza - TOM I: Decyzje lokalizacyjne

1.3.B - Dokumentacja pomocnicza - TOM II: Uzgodnienia - Część Warszawa - Tereny zamknięte

1.3.C - Dokumentacja pomocnicza - TOM III: Uzgodnienia - Część Warszawa - Tereny otwarte

1.3.D - Dokumentacja pomocnicza - TOM IV: Uzgodnienia - Część Pruszków

1.3.E - Dokumentacja pomocnicza - TOM V: Uzgodnienia - Część Grodzisk Mazowiecki

 


07.10.2014 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


13.10.2014 r.

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy

 


16.10.2014 r.

Informacja z zebrania Wykonawców

Rozkład jazdy pociągów WKD

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Wymagania Techniczne)

 

 


 

20.11.2014 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ


Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE

zmodyfikowana SIWZ

zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz cenowy

zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (wymgania techniczne)

zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy

Instrukcja WKD R-1

 

 


 

25.11.2014 r.

Publikacja sprostowania ogłoszenia o zamówieniu

 

 


 

05.12.2014 r.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 23.12.2014 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 23.12.2014 r. godz. 10:30

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE

zmodyfikowana SIWZ

zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne)

 


 

 

10.12.2014 r.

Publikacja sprostowania ogloszenia o zamówieniu

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 

 


 

 

12.12.2014 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 

 


 

 

15.12.2014 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 

 


 

03.06.2015 r.

Informacja o wyniku postępowania

 


 

21.08.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia