Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Wycinka drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego" wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykupem drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince". Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 10:00. Aktualizowano dnia 7 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej


13 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


16 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


17 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


18 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


20 listopada 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


29 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


7 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia