Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników oraz członków zarządu warszawskiej kolei dojazdowej sp. z o.o. i członków ich rodzin oraz świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Termin składania ofert - do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 10:00; Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Aktualizowano w dniu 27.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz ofertowy na Część nr 1

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Formularz ofertowy na Część nr 2

Załącznik nr. 2.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na Część nr 1

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na Część nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - dotyczy Części nr 1

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych - dotyczy Części nr 1

Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Wzór umowy na Część nr 1

Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Wzór umowy na Część nr 2

Załącznik nr 7 - Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dotyczy Części nr 1

Załącznik nr 10 - Struktura zatrudnienia w spółce WKD sp. z o.o.

 


20.07.2020 r.

 

 

Uwaga! 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert dnia 27.07.2020 r. o godz. 10:30

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz ofertowy dot. Części nr 2

 


23.07.2020 r.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


 

27.07.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert