Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Wykonanie określonych czynności naprawczych z zakresu naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 13 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 33WE (EN97) - znak postępowania WKD10a-27-5/2020. Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 9:00; Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Aktualizowano dnia 30.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji w DUUE w dniu 16.06.2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano w dniu 18.06.2020 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 1

Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 2

Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 3

Załącznik nr 3.4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 4 

Załącznik nr 3.5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 5

Załacznik nr 4.1 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 1

Załącznik nr 4.2 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 2

Załącznik nr 4.3 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 3

Załącznik nr 4.4 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 4 

Załącznik nr 4.5 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 5

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania pliku

Załącznik nr 10 do SIWZ - Nr ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku

 


05.06.2020 r. 

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


10.06.2020 r.

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

 


16.06.2020 r.

 

Uwaga! 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 30.06.2020 r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert dnia 30 06.2020 r. o godz. 13:00

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zmodyfukowany Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

 


30.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert