Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według dostępnych danych, obejmujących okres 10 miesięcy 2021 roku, tj. od stycznia do października, monitorowana na bieżąco sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, wykazuje utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu – po zakończeniu blisko półrocznego okresu znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Okres ten rozpoczął się na przełomie października oraz listopada 2020 roku i trwał do początku maja 2021 roku. Dane zgromadzone za 10 miesięcy br., począwszy od czerwca, potwierdzają trend wzrostowy w zakresie liczby przewożonych pasażerów i wydatnie wpływają na zmniejszenie różnicy względem analogicznego okresu roku 2020 (w ujęciu miesiąc do miesiąca).

Według danych zgromadzonych za okres 10 miesięcy 2021 roku z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 3 895 167 pasażerów, tj. o 207 263 osoby mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, w którym przewieziono 4 102 430 osób – oznacza to spadek o 5,05%. Według danych podsumowujących 9 miesięcy różnica ta wynosiła 10,43% co oznacza, że korzystniejszy rezultat przekłada się na wyższe wpływy z tytułu opłat za przejazdy w porównaniu z poprzednim okresem, zamykającym się we wrześniu 2021 roku. Przewozy pasażerskie w październiku br. wzrosły o blisko 6% względem poprzedniego miesiąca. Na wynik ubiegłego roku istotny wpływ miały dwa pierwsze miesiące sprzed ogłoszenia stanu epidemii, w ciągu których utrzymywały się obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. Po tym okresie nastąpił znaczący spadek przewozów związany z wprowadzonymi licznymi restrykcjami z tytułu stanu epidemii, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego.

Po dwóch okresach obniżenia przewozów pasażerskich sytuacja w tym zakresie zaczęła poprawiać się dopiero na wiosnę 2021 roku. W miesiącu czerwcu br. po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. W miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i sierpniu poziom ten został utrzymany, natomiast w pierwszym z powakacyjnych miesięcy – we wrześniu, w ciągu którego po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osięgnięto najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 (od lutego 2020 roku) – ponad  530 tys. pasażerów. W ubiegłym miesiącu z przejazdów na linii WKD skorzystało jeszcze więcej pasażerów – ponad 560 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o 47,13% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 10 miesięcy 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Przedstawiona tendencja oznacza, że pasażerowie, włączając tych najmłodszych, pomimo utrzymującej się trudnej i niepewnej sytuacji, w dalszym ciągu systematycznie powracają do przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółkę WKD, która niezmiennie stawia na bezpieczeństwo, będące wyznacznikiem dla wszelkich podejmowanych działań w celu uczynienia podróży bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do wszystkich miejsc i celów związanych z aktywnościami, mogącymi systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym stosownie do łagodzenia istniejących obostrzeń.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na organizowanie i realizację przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności oraz o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Pozwalają ponadto z ostrożnym optymizmem spoglądać w nadchodzącą przyszłość, w której przy zachowaniu najwyższej odpowiedzialności za zdrowie i życie współobywateli, powoli i systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły, kultury, turystyki czy wypoczynku.

wkdf11 0620 041 2021 www wyniki przewozowe wkd 2021 10 grafika