Od dnia 28 marca 2022 roku w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń zniesiony został obowiązek noszenia maseczek. Powyższe obejmuje również środki publicznego transportu zbiorowego oraz przestrzeń slużącą do obsługi podróżnych.

Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek, w których nadal do odwołania będzie obowiązywać konieczność zasłaniania ust i nosa maseczką.

Niezależnie od powyższego, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób korzystających z usług spółki o zachowanie równie wysokiej co dotychczas uwagi i odpowiedzialności w zakresie zachowania bezpiecznego dystansu i dezynfekcji - w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 26 czerwca 2021 roku w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń w pojazdach transportu zbiorowego nie obowiązują juz limity pasażerów.

W związku z powyższym od soboty pociągi WKD mogą zabrać na pokład 100% pasażerów na miejscach siedzących stojących.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 6 czerwca 2021 roku obowiązują zmienione zasady w zakresie obostrzeń w przestrzeni publicznej m.in. w odniesieniu do przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Podwyższeniu uległ limit pasazerów, którzy w danym momencie mogą znajdować się na pokładzie pojazdów. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek zarówno wewnątrz pojazdów, jak i w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, obejmującej perony stacji i przystanków kolejowych wraz z drogami dojścia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 1013), od dnia 6 czerwca 2021 roku środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych. W przypadku taboru eksploatowanego aktualnie na linii WKD liczby te przedstawiają się w sposób następujący: dla pojazdów serii EN100 - 378 spośród wszystkich miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu 40 miejsc siedzących niezajętych (po 20 miejsc w każdym z dwóch trójczłonów pojazdu), natomiast dla pojazdów serii EN97 - 374 spośród wszystkich miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu 30 miejsc siedzących niezajętych (po 15 miejsc w każdym z dwóch trójcżłonów pojazdu). Wymienione liczby zostały określone z zastrzeżeniem konieczności zachowania równej liczby podróżnych w każdym z dwóch oddzielnych trójczłonów pojazdów eksploatowanych na linii WKD.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 24 maja br. na linii WKD zaczęły obowiązywać znowelizowane zasady przejazdów środkami transportu zbiorowego. Dotychczas obowiązujący limit pasażerów, wynoszący maksymalnie 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe (dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę określony na poziomie: 152 miejsca – seria EN100 i 150 miejsc – seria EN97) został podwyższony do 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technoczno-ruchowej dla danego typu pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeżdzie co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę WKD nowy limit wynosi odpowiednio: 252 miejsca w pojazdach serii EN100 i 250 miejsc w pojazdach serii EN97. Informacja w zakresie nowego limitu, obowiązującego od dnia 24.05.2021 została zamieszczona na pojazdach na lewym płacie drzwi wejściowych do pojazdu (patrząc od strony zewnętrznej). W ramach powyższego limitu nadal obowiązuje ograniczenie w zakresie zajętości połowy miejsc siedzących. Ponadto przypominamy, że nowy limit obowiązuje przy zachowaniu ścisłych obostrzeń dotyczących obligatoryjnego zakrywania maseczką ust i nosa podczas odbywania podróży. W przestrzeni otwartej, tj. w obrębie peronów oraz dróg dojścia do peronów obowiązkowe zakrywanie ust i nosa dotyczy, jeżeli nie jest możliwe zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu!

Zaktualizowany limit pasażerów w pojazdach został ustalony na podstawie § 24 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 861 – z późn. zm.).

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od 15 maja 2021 roku obowiązują zmienione zasady w zakresie obostrzeń w przestrzeni publicznej m.in. w odniesieniu do przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Podwyższeniu uległ limit pasazerów, którzy w danym momencie mogą znajdować się na pokładzie pojazdów. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek zarówno wewnątrz pojazdów, jak i w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, obejmującej perony stacji i przystanków kolejowych wraz z drogami dojścia.

W pociągach WKD zostaje jednak utrzymany dotychczasowy limit pasażerów, obowiązujący od dnia 17 października 2020 roku, tj. 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe przy zachowaniu połowy miejsc siedzących niezajętych, o czym informują plansze zamieszczone na drzwiach pociągów. Limit ten obowiązuje do odwołania, a wszelkie decyzje w zakresie jego zmiany będą podejmowane w najbliższych dniach, stosownie do prowadzonego na bieżąco monitorowania zapełnienia poszczególnych kursów.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od 27 lutego 2021 roku obowiązuje zasłanianie ust i nosa tylko za pomocą maseczki! Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Od dnia 7 listopada br. (sobota) obowiązują nowe zasady i ograniczenia w przemieszczaniu się, edukacji, handlu, usługach,, aktywności sportowej i wydarzeniach religijnych. W transporcie zbiorowym, w tym rownież w pociągach WKD, obowiązują bez zmian dotychczasowe zasady. Pamiętać należy, że w każdym miejscu, w przestrzeni publicznej (z niewielkimi wyjątkami) obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!


Od dnia 24 października br. (sobota) zasady z tzw. strefy czerwonej zostają rozciągnięte na teren całej Polski. W związku z powyższym wszędzie - w każdym powiecie - obowiązują takie same obostrzenia.

W transporcie zbiorowym, w tym również w pociągach na linii WKD ograniczenia i limity pasażerów obowiązują bez zmian w stosunku do wprowadzonych z dniem 17 października br. (szczegóły poniżej).

Od dnia 17 października br. wchodzą w życie nowe obostrzenia dotyczące przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego - zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej. Zmieniony zostaje dopuszczalny limit pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego na 50% wszystkich miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe. W związku z powyższym w pociągach WKD maksymalna liczba dostępnych miejsc siedzących i stojących zostaje ustalona na nowym poziomie i wyniesie odpowiednio: 150 w pojazdach serii EN97 i 152 w pojazdach serii EN100. Pamiętać należy, że spośród miejsc siedzących należy zajmować co drugie miejsce. Informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się na drzwiach wejściowych do pociągów.

Przypominamy wszystkim pasażerom o obowiązku:

  • zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. perony, pociągi, kasy biletowe, itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer, taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki;
  • częstej dezynfekcji rąk;
  • zachowaniu dystansu spełniającego min. 1,5 m.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19! Dbajmy o soebie i innych - to kluczowe zasady bezpieczeństwa!

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


Od dnia 10 października br. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje tzw. "strefa żółta" (poza wyjątkami, w których obowiązują bardziej rygorystyczne zasady dla "strefy czerwonej"). Oznacza to wprowadzenie określonych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Na peronach wszystkich stacji i przystanków osobowych linii WKD, łącznie z pomieszczeniami i przestrzeniami sąsiadującymi z kasami biletowymi oraz w pociągach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Od dnia 1 września br. obowiązują znowelizowane zasady przejazdów środkami transportu zbiorowego na linii WKD. Dotychczas obowiązujący limit pasażerów, wynoszący maksymalnie 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe (dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę określony na poziomie: 152 miejsca – seria EN100 i 150 miejsc – seria EN97) został podwyższony do 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technoczno-ruchowej dla danego typu pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeżdzie co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę WKD nowy limit wynosi odpowiednio: 252 miejsca w pojazdach serii EN100 i 250 miejsc w pojazdach serii EN97. Informacja w zakresie nowego limitu, obowiązującego od dnia 01.09.2020 została zamieszczona na pojazdach na lewym płacie drzwi wejściowych do pojazdu (patrząc od strony zewnętrznej). Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje ograniczenie w zakresie zajętości połowy miejsc siedzących. Ponadto przypominamy, że nowy limit obowiązuje przy zachowaniu ścisłych obostrzeń dotyczących obligatoryjnego zakrywania ust i nosa podczas odbywania podróży, a także w odniesieniu do zachowania odpowiedniego dystansu!

Zaktualizowany limit pasażerów w pojazdach został ustalony na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2) ppkt b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1356 – z późn. zm.).

Od 18 maja br. obowiązują nowe zasady przejazdów zbiorowym transportem publicznym, w tym pociągami WKD. Dotychczas obowiązujący limit pasażerów, wynoszący maksymalnie 50% miejsc siedzących w pojeździe zostaje podwyższony do 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Dla pojazdów eksploatowanych przez Warszawską Kolej Dojazdową limit ten wyniesie w zależności od typu taboru od 150 do 152 pasażerów. Informacja w przedmiocie nowego limitu, obowiązującego od dnia 18 maja br. została zamieszczona na prawym płacie drzwi wejściowych do pojazdu (patrząc od strony zewnętrznej).

Od 16 kwietnia br. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzony został obowiązek zakrywania - przy pomocy odzieży, maski lub maseczki - ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Dotyczy to również środków publicznego transportu zbiorowego.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę - zalecenia Ministerstwa Zdrowia:

MZ Maseczka

Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice - zalecenia Ministerstwa Zdrowia:

MZ Rekawice

Aktualne zasady i ograniczenia publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dostępne są w poniższej lokalizacji:

Zobacz: Ministerstwo Zdrowia - Koronawirus: informacje i zalecenia


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przedstawia zalecenia Ministerstwa Zdrowia, które pomagają zapobiegać zakażeniu koronawirusem:

Plakat NFZ

Pobierz informację (plik PDF)

Pobierz informację (plik JPG)