Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Parking „Park & Ride” w Komorowie – wstrzymanie sprzedaży bonów parkingowych

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na terenie parkingu Park & Ride w Komorowie, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje,
od dnia 28.11.2020 r. wstrzymana zostaje w kasie biletowej w Komorowie sprzedaż bonów parkingowych do biletów kwartalnych WKD.

Sprzedaż bonów parkingowych do biletów miesięcznych prowadzona będzie do dnia 25.01.2021 r., z terminem ważności najpóźniej od dnia 01.02.2021 r.

Zakupione bony parkingowe do biletów miesięcznych i kwartalnych będą ważne zgodnie z terminem ważności wskazanym na zakupionym bilecie okresowym
jednak nie dłuższym niż do dnia 28.02.2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Otwarcie kas biletowych w weekendy - nowe godziny otwarcia (Zakończono)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż podjęta została decyzja o zmianie godzin otwarcia kas biletowych w weekendy tj., soboty i niedziele.
Od dnia 28 listopada br. w weekendy wszystkie kasy biletowe czynne będą w godz. 8:00 – 16:00.

Bilety WKD można nabyć również w automatach biletowych oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych mPay i SkyCash.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Prace remontowe Warszawa Śródmieście WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 30.11.2020 r. w korytarzu pomiędzy kasą WKD, a wejściem na peron stacji Warszawa Śródmieście WKD rozpoczną się prace polegające na zabudowie ścian i sufitu.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

„Wukadka” w ścisłej czołówce rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w III kwartale 2020 roku

Według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, obejmujących punktualność pasażerskich przewozów kolejowych z podziałem na poszczególnych przewoźników, w III kwartale 2020 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uplasowała się na 2. miejscu pod względem regularności i punktualności wśród przewoźników pasażerskich w Polsce, uzyskując w tej kategorii bardzo wysoki wskaźnik na poziomie 99,58%. W minionym kwartale bezkonkurencyjny z wynikiem 100% okazał się operator realizujący połączenia całoroczne i sezonowe na dwóch liniach wąskotorowych oraz połączenia sezonowe na jednej linii normalnotorowej – SKPL Cargo. Na trzecim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 99,10%. Tym samym wśród przewoźników zapewniających stałe połączenia całoroczne na liniach normalnotorowych niezmiennie najlepsze wskaźniki punktualności, tak jak w poprzednich kwartałach, osiągnęła Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w III kwartale 2020 r.

 

Nazwa przewoźnika

III kwartał

1.

SKPL Cargo

100,00%

2.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,58%

3.

PKP SKM w Trójmieście

99,10%

4.

Arriva RP

98,27%

5.

Usedomer Baderbahn

97,50%

6.

Koleje Małopolskie

95,66%

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,54%

8.

Koleje Dolnośląskie

94,83%

9.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,80%

10.

Koleje Mazowieckie

94,41%

11.

Koleje Wielkopolskie

94,22%

12.

POLREGIO

93,76%

13.

Koleje Śląskie

91,36%

14.

PKP Intercity

85,89%

15.

Leo Express

84,62%

Źródło: www.utk.gov.pl

Graficzne zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w III kwartale 2020 r:

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu III kwartału 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, przewyższający o blisko 0,3% rezultat z II kwartału 2020 r., w którym co szczególnie istotne uruchomionych zostało nieco mniej pociągów, został wypracowany dzięki licznym uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, będącym mocnymi atutami, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Na pierwszym miejscu spośród korzyści, jakie płyną z połączenia tych funkcji należy wskazać możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w zakresie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Kolejnym wśród istotnych czynników eksploatacyjnych należy podkreślić optymalne zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Umożliwia to zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niskiej podatności na ewentualne zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w IV kwartale 2019 roku dodatkowego, 14. obiegu taboru, zapewniającego uruchomienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej wcześniej konstrukcji oferty.

W ciągu III kwartału 2020 roku najwyższy wskaźnik punktualności w przewozach pasażerskich, odnotowano w miesiącu lipcu. Był to drugi pełny miesiąc, w którym po okresie szczytu ograniczeń w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego nałożonymi przez organy administracji państwowej oraz związanym z nimi mniejszym zainteresowaniem podróżami koleją, funkcjonował pełny rozkład jazdy pociągów, bez jakichkolwiek ograniczeń. Zniesione one zostały w połowie maja br. i od tego czasu zaobserwowano stopniowy powrót pasażerów. W przypadku przewozów na linii WKD, przywrócenie wyjściowej, zgodnej z planem całorocznym liczby uruchamianych pociągów istotnie wpłynęło na zwiększenie punktualności i regularności, bez względu na mające miejsce sytuacje losowe związane z usuwaniem skutków gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, które na terenie Mazowsza licznie wystąpiły w miesiącu wrześniu 2020 r.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD niezmiennie zawdzięcza zrealizowanym w minionych latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu nowego taboru oraz modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. Wszystkie zrealizowane w tych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Niska usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i modernizacj. Bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Wysokie wskaźniki regularności i punktualności przewozów na linii WKD to również rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii, stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii, implikujących m.in. konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi potoków przewozowych o określonej wielkości, zarówno z organizacyjnego, jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Osiągane regularnie w kolejnych kwartalnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności znacznie przewyższające próg 99% plasują Warszawską Kolej Dojazdową na szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają zakresu 97-98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut odnotowują wskaźniki w przedziale ok. 90-95%. Koleje we Włoszech przekraczają pułap 99% w kategorii połączeń regionalnych, jednakże również przy uwzględnieniu progu 60 minut.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane na bieżąco działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych cyklicznie przez Urząd Transportu Kolejowego – podsumowuje Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Zobacz dodatkowe informacje na stronie Urzędu Transportu Kolejowego >>.

Uczczenie pamięci zmarłych Pracowników EKD/WKD

Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to czas kiedy oddajemy się refleksji nad przemijaniem i wspominamy osoby, których nie ma już wśród nas. Warszawska Kolej Dojazdowa tradycyjnie w dniach poprzedzających uroczystości związane z 1 listopada, podejmuje działania uczczenia pamięci osób zmarłych zasłużonych dla historii i rozwoju Spółki, związanych z EKD/WKD.

- Czas zadumy, który towarzyszy wszystkim w tych wyjątkowych dniach listopada, pozwala nam podtrzymywać żywą pamięć, wyrazić szacunek oraz oddać cześć zmarłym pracownikom i bohaterom walczącym w szeregach AK – powiedział Michał Panfil – Prezes Zarządu WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początków swojego istnienia była tworzona przez ludzi zaangażowanych w życie społeczne oraz walczących o wolną Polskę. Na kartach historii zapisanych jest wiele bohaterskich losów związanych silnie z EKD/WKD. Zarząd Spółki oraz Pracownicy pamiętają tych którzy już od nas odeszli a przez lata współtworzyli historię i rozwój kolejki.

Z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, 30.10.br. przedstawiciele WKD sp. z o.o. złożyli kwiaty oraz znicz pod tablicą Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, zlokalizowaną przy rondzie u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej w Grodzisku Mazowieckim. W ten sposób Spółka symbolicznie upamiętniła wszystkich zasłużonych dla EKD/WKD, tj. twórców i pracowników EKD/WKD a szczególnie dowódców i pracowników EKD aktywnie działających podczas II Wojny Światowej w służbach liniowych Ośrodka AK „Gąbka” – „Osa”.

Od dnia 02.11.2020 r. firma Rewizor zawiesza działalność biura zlokalizowanego w Warszawie

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje podróżnych, iż w związku ze wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19, firma Rewizor, która z ramienia Spółki przeprowadza kontrole w pociągach WKD, od dnia 02.11.2020 r. zawiesza działalność biura zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 144, w zakresie osobistego składania reklamacji od wystawionych wezwań oraz skarg pasażerów. Wszelkie reklamacje oraz skargi można składać drogą mailową na adres wkd.reklamacje@rewizor.eu. Powyższe wchodzi w życie z dniem 02.11.2020 r. i obowiązuje do odwołania. Więcej informacji nt. pracy biura firmy Rewizor znajdą Państwo pod linkiem: https://www.wkd.com.pl/dla-pasazerow/skargi-wnioski-reklamacje.html.

 

Cała Polska w czerwonej strefie

Od dnia 24.10.2020 r. w całej Polsce obowiązują obostrzenia dla tzw. strefy czerwonej. Warszawska Kolej Dojazdowa przypomina o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz częstej dezynfekcji rąk. Drodzy pasażerowie, bardzo ważne jest również zachowanie niezbędnego dystansu społecznego w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. w pociągach, na przystankach, w kasach i innych wspólnie użytkowanych miejscach. Nasze odpowiedzialne zachowanie wpłynie na zmniejszenie transmisji zarażeń koronawirusem. 
Wszystkie działania podjęte przez WuKaDkę mają zapewnić naszym pasażerom bezpieczną i komfortową podróż – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa, dbając o zdrowie swoich pasażerów nieustannie dokłada wszelkich starań, aby podróż pociągami była bezpieczna. Przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 pojazdy WKD są regularnie dezynfekowane oraz ozonowane, przyciski systemu otwierania i zamykania drzwi pociągów zostały zakryte i są obsługiwane wyłącznie przez maszynistę, w pociągach emitowane są komunikaty przypominające o zasłanianiu nosa i ust. Równocześnie prowadzona jest kampania ,,Kolej na odpowiedzialność” na billboardach, w mediach lokalnych i nośnikach w pociągach oraz w wiatach przystankowych, która ma za zadanie przypominać naszym podróżnym o zasadach, których wszyscy powinniśmy przestrzegać w tym bardzo trudnym czasie.                          

covid 19


Strategia walki z epidemią i nowe zasady profilaktyki zdrowotnej przeciw COVID-19 dostępne są na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.

Zwroty biletów okresowych (Zakończone)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzonymi ograniczeniami przez Państwo dot. działalności szkół ponadpodstawowych oraz wyższych, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z o.o. (RPO-WKD)  podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami WKD, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

1) całkowicie niewykorzystanych;
2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

Od zwracanych należności potrąca się odstępne w wysokości 10%.

Zwroty biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych przyjmowane są w punkcie znajdującym się w Warszawie na stacji metra "Centrum" - lokal 2009 C, Pasaż Handlowy, tel. 801 789 405, bok@otieuropa.com. Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

Od 17.10.2020 r. wprowadzone zostały nowe obostrzenia

Z powodu utrzymującego się wzrostu poziomu zakażeń COVID-19 Rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, które mają przeciwdziałać rozprzestrzeniającej się epidemii.

Od 17.10.2020 r. zmienia się dopuszczalny limit pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego do 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących.          W związku z tym w pociągach WKD maksymalna liczba dostępnych miejsc siedzących i stojących wyniesie odpowiednio: 150 w pociągach EN97 i 152                  w pociągach serii EN100. Pamiętać należy, że spośród miejsc siedzących należy zajmować co drugie miejsce. 

Przypominamy wszystkim pasażerom o obowiązku:

  • zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. perony, pociągi, kasy biletowe, itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer, taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki;
  • częstej dezynfekcji rąk;
  • zachowaniu dystansu spełniającego min. 1,5 m.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19.

Aktualne zasady i ograniczenia publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Szanowni Pasażerowie, bądźmy odpowiedzialni i wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo podróży WuKaDką!

DBAJMY O SIEBIE I INNYCH TO KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA!

Od 10.10.2020 r. wprowadzone zostały zasady obowiązujące w strefie żółtej na terenie całego kraju

Z powodu znaczącego wzrostu poziomu zakażeń COVID-19 w Polsce oraz rozprzestrzeniającej się epidemii wirusa, od 10.10.2020 r. na terenie całego kraju wprowadzone zostały zasady obowiązujące w strefach żółtych.

Co to oznacza dla pasażerów WuKaDki?

  1. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. na peronach, w pociągach, kasach biletowych itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki.
  2. Zachowanie dystansu spełniającego min. 1,5 m.
  3. Przestrzeganie limitu zapełnienia pociągów do maksymalnie 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, tj. 252 miejsca w pociągach serii EN100 i 250 miejsc w pociągach serii EN97.
  4. Zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego w pociągu.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19.

Szanowni Pasażerowie, zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie!

kolej na odpowiedzialnosc