Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Kasy biletowe – sprzedaż biletów z rolki biletowej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. bilety jednorazowe WKD sprzedawane będą w kasach biletowych wyłącznie na papierze termicznym z rolki biletowej.

Bilety jednorazowe w tradycyjnej formie, tj. bilety kartkowe z bloczka biletowego, do wyczerpania posiadanych zapasów sprzedawane będą przez uprawnione punkty (kioski, sklepy) znajdujące się na linii WKD.

Tradycyjne bilety kartkowe zakupione w kasach biletowych do dnia 31 stycznia 2021 r. o aktualnej wartości nominalnej nadal zachowują swoją ważność.

Przechowywanie biletów drukowanych na papierze termicznym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż bilety jednorazowe i okresowe drukowane z rolki biletowej na papierze termicznym w kasach biletowych oraz biletomatach wymagają właściwego przechowywania.

Zalecane jest, aby bilet wydrukowany na papierze termicznym przechowywać w zacienionym miejscu, które nie jest narażone na działanie promieni słonecznych, czy wysokie temperatury.

Właściwe przechowywanie biletu zapewni czytelność danych znajdujących się na wydrukowanym bilecie.

WuKaDka gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Warszawska Kolej Dojazdowa, która wspiera co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazała do lokalnych sztabów w Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej, Brwinowie i w Pruszkowie, przedmioty na licytacje, z których zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na aukcje Spółka oddała m.in. wiewiórki Wukadki, które w ubiegłym roku cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród licytujących.

„Zachęcam do licytowania, gdyż tylko dzięki naszej wspólnej mobilizacji, pomimo niecodziennych warunków jakie spowodował COVID-19, możemy wesprzeć WOŚP w zbiórce pieniędzy na specjalistyczny sprzęt laryngologiczny i w ten sposób pomóc dzieciakom, czyli „zagrać” najpiękniejszą melodię świata.” – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

WKD umożliwiła również bezpłatnie przejazdy w dniu 29 Finału WOŚP - 31 stycznia 2021 r., wszystkimi pociągami przewidzianymi w rozkładzie jady, na całej linii WKD, dla wolontariuszy biorących udział w kwestowaniu. Wolontariusze będą mogli podróżować na podstawie identyfikatora wystawionego przez WOŚP (wzór identyfikatora przedstawiono na poniższej grafice). Ponadto WuKaDka udostępniła wszystkie wolne nośniki reklamowe na cele promocji działań podjętych na rzecz 29 Finału WOŚP przez lokalne sztaby.

WOŚP 2021 indentyfikator

W niedzielę, 31 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 29, tym razem pod hasłem „Finał z głową”. Zebrane fundusze Fundacja przeznaczy na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Wspólnie zagrajmy z radością w 29. finale! Pokażmy, że nawet przeciwności jakie stawia przed nami ten trudny czas, nie są w stanie nas powstrzymać, bo chęć pomagania ma wielką moc!

Projekt YOUMOBIL – „Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego”

youm logo

W roku 2019 Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji Projektu CE1307 „YOUMOBIL” - „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks” (Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego). Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 r. a jego całkowity budżet wynosi ponad 1,8 mln Euro.

Realizacja projektu YOUMOBIL ma na celu poprawę systemu transportu pasażerskiego dla młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich i ich dostęp do europejskich i krajowych sieci transportowych.

Zadaniem partnerów oraz interesariuszy Projektu YOUMOBIL będzie głównie współpraca z młodzieżą z obszarów wiejskich w celu wdrożenia nowatorskich usług opartych na preferencjach i potrzebach transportowych młodych ludzi. W ramach projektu będą organizowane warsztaty i spotkania, których celem będzie ożywienie potencjału transportowego (np. poprzez utworzenie programu lojalnościowego zintegrowanego z systemem sprzedaży biletów czy zaadoptowanie opuszczonego budynku dworca kolejowego na potrzeby kulturalno-edukacyjne dzieci i młodzieży), aby poprawić wizerunek i zwiększyć atrakcyjność zbiorowego transportu publicznego. Ale przede wszystkim zwiększyć udział tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Projekt pilotażowy realizowany przez Województwo Mazowieckie obejmuje utworzenie i wdrożenie/uruchomienie programu lojalnościowego dotyczącego zakupu biletów, ale również organizowanie warsztatów, spotkań promujących zbiorowy transport publiczny. Ponadto przy współpracy z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. obejmuje działania umożliwiające określenie możliwości rewitalizacji budynku Izby Tradycji EKD/WKD znajdującego się na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny (przede wszystkim wśród młodzieży).

W tym celu w 2019 roku Województwo zawarło ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa umowę współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL. W ramach umowy Spółka WKD jako Interesariusz była współorganizatorem warsztatów/spotkań z udziałem interesariuszy Projektu, których celem było stworzenie wizji działania dla rewitalizacji budynku na cele edukacyjno – kulturalne. Ponadto w roku 2020 Spółka WKD wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego przygotowała i przeprowadziła zapytanie ofertowe oraz zawarła umowę na opracowanie wstępnego Studium wykonalności rewitalizacji dla obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny.

>> Zobacz informację ze spotkań poświęconych projektowi

Zmiana godzin otwarcia kas biletowych w okresie okołoświątecznym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o informuje, iż podjęta została decyzja o zmianie godzin otwarcia kas biletowych w okresie okołoświątecznym tj., :

  1. 24.12.2020 r. – kasy czynne do godz. 15:00;
  2. 25.12 - 27.12.2020 r. – kasy nieczynne;
  3. 31.12.2020 r. – kasy czynne do godz. 15:00;
  4. 01.01 - 03.01.2021 r. – kasy nieczynne;
  5. 06.01.2021 r. – kasy nieczynne.

Bilety WKD można nabyć w automatach biletowych oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych mPay i SkyCash.

Rozkład jazdy pociągów WKD 2020/2021 od dnia 13.12.2020 (niedziela)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 13.12.2020 (niedziela) będzie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów WKD (sezon 2020/2021), w ramach którego utrzymana zostanie bez zmian dotychczasowa organizacja ruchu, zakładająca uruchomienie łącznie 14 obiegów taboru, wydawanych do ruchu w dni powszednie, w porze szczytów przewozowych. Oznacza to utrzymanie największego w historii spółki WKD, od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, zaangażowania taboru kolejowego dla celów związanych z obsługą linii kolejowej – równocześnie przez 14 pojazdów.

Utrzymane uruchomienie 14 obiegów taboru w każdy dzień roboczy pozwoli zapewnić niezbędne kursy dla podróżnych, w porach szczytów przewozowych, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów oraz pracowników środków kolejowego transportu zbiorowego na linii WKD. Rozkład jazdy pociągów na 2021 rok zapewni ponadto utrzymanie obserwowanej tendencji w zakresie równomiernego i bezpiecznego lokowania podróżnych w poszczególnych pociągach, uwzględniając wprowadzane decyzją organów administracji państwowej zmiany w zakresie limitu pasażerów w środkach transportu publicznego.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD na sezon 2020/2021, obowiązujący od dnia 13.12.2020, zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliowość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Stabilna oferta przewozowa w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD umożliwi dalszą walkę o miano najpunktualniejszego przewoźnika pasażerskiego w kraju. Oferta przewozowa obejmować będzie 192 pociągi w dni powszednie, na najpopularniejszym odcinku pomiędzy Podkową Leśną i Warszawą wyprawiane z częstotliwością co 10 minut w szczycie i co 15 minut poza nim.

Sukcesywny wzrost planu eksploatacyjnego, a następnie jego utrzymanie na wysokim poziomie, są możliwe dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wymiany taboru oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zespole maszynistów. Wdrożenie działań odbywa się za zgodą oraz według zobowiązań dotyczących osiągnięcia kryteriów jakościowych i ilościowych określonych przez Organizatora Przewozów w zawieranych ze spółką umowach – Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wszystkie instrumenty służące do sprawnego i bezpieczego realizowania przewozów pasażerskich spółka WKD efektywnie wykorzystuje łącząc funkcję przewoźnika z zarządcą infrastruktury kolejowej – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od 13.12.2020 wpisuje się w przyjętą od początku stanu epidemii COVID-19 strategię stawiającą na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Strategia ta stanowi podstawowy wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą stanowić element życia społeczno-gospodarczego stosownie do istniejących obostrzeń.Spółka WKD w ramach przyjętej organizacji ruchu pozostaje przygotowana do obsługi potoków przewozowych o określonej wielkości, zarówno z organizacyjnego, jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Założony w ramach całorocznej organizacji ruchu plan eksploatacyjny z wykorzystaniem 14 obiegów taboru, wyczerpuje możliwości aktualnej przepustowości infrastruktury kolejowej WKD i na najbliższą przyszłość pozostanie optymalny z punktu widzenia jej zdolności eksploatacyjno-technicznych. Dalszy wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwy po zrealizowaniu budowy drugiego toru linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Wdrażane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności.

Tabele rozkładu jazdy pociągów WKD obowiązującego od dnia 13.12.2020:

Pobierz rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od dnia 13.12.2020 (dzień powszedni)

Pobierz rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od dnia 13.12.2020 (sobota, niedziela, święto)

Świętuj z Nami 93 urodziny EKD/WKD!

Warszawska Kolej Dojazdowa jest jednym z nielicznych przewoźników kolejowych mających bardzo ciekawą i bogatą historię sięgającą początków XX wieku.        W dniu 11 grudnia 2020 r. Spółka będzie obchodziła 93 rocznicę działalności EKD/WKD.

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu WuKaDka przygotowała konkurs pn. „Historycznie z WuKaDką”, który przeprowadzony zostanie w dniu 11.12.2020 r. na antenie radia Bogoria.

- Warszawska Kolej Dojazdowa to kolej z historią. Dbamy o nasze ciekawe tradycje kolejowe, pielęgnujemy je również poprzez zabawę. Dlatego zapraszamy wszystkich pasażerów, miłośników WuKaDki i słuchaczy radia Bogoria do wspólnego świętowania naszych 93 urodzin oraz do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o historii EKD/WKD – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD sp. z o.o.

Każdy uważny słuchacz radia Bogoria ma szansę na nagrodę. Osoby, które jako pierwsze dodzwonią się do radia i poprawnie udzielą odpowiedzi na zadane przez prowadzącego pytanie, zostaną nagrodzone upominkami przygotowanymi przez Spółkę.

Zapraszamy serdecznie do wspólnego urodzinowego świętowania i zabawy konkursowej z WKD na antenie radia Bogoria.

Zniesienie sprzedaży biletów WKD przez maszynistów w pociągach od dnia 01.01.2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.01.2021 r. na stałe zniesiona zostaje sprzedaż biletów przez maszynistów w pociągach WKD.

Spółka informuje, iż bilety WKD można nabyć w:

  • pełnozakresowych kasach biletowych,
  • stacjonarnych automatach biletowych zainstalowanych na wszystkich stacjach/przystankach WKD,
  • uprawnionych punktach sprzedaży biletów (kioski, sklepy),
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnych mPay i SkyCash.

Przypominamy również, że bilety jednorazowe WKD można nabyć „na zapas” w kasach biletowych, automatach biletowych oraz uprawnionych punktach sprzedaży i skorzystać z nich w momencie przejazdu. Zakup biletu nie jest równoznaczny z zawarciem umowy przewozu. Zawarcie umowy przewozu następuje z chwilą wejścia do pociągu, a jej dowodem jest skasowanie biletu w kasowniku.