Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 1 września) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tablic informacyjnych oraz strony internetowej dla projektu "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego". Zmiana terminu składania ofert do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 9:00. Aktualizowano dnia 16 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy dla Części nr 1 zamówienia

Załącznik nr 1B do SIWZ - Formularz cenowy dla Części nr 2 zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 1 zamówienia

   Załącznik nr 3 do Umowy dla Części nr 1

Załącznik nr 4.2 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 2 zamówienia

   Załącznik nr 3 do Umowy dla Części nr 2

Załącznik nr 4.3 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 3 zamówienia

   Załącznik nr 3 do Umowy dla Części nr 3

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr 1 zamówienia

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr 2 zamówienia

Załącznik nr 5.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr 3 zamówienia

Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Wykaz dostaw dla Części nr 1 zamówienia

Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Wykaz dostaw dla Części nr 2 zamówienia

Załącznik nr 6.3 do SIWZ - Wykaz dostaw dla Części nr 3 zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania pliku (zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Numer ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku

 


6 maja 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

 


8 maja 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

 


11 maja 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (3)

 


14 maja 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (4)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - ujednolicona

 


18 maja 2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (5)

 


22 maja 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

16 lipca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty