Plany rozwojowe

Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej w najbliższych latach jest ściśle związana z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe.

Przedsięwzięcia inwestycyjne znajdujące się w trakcie realizacji oraz planowane do podjęcia wpisują się w podstawowe oraz dodatkowe cele działalności Spółki, które w skrócie można scharakteryzować następująco:

Celem podstawowym i nadrzędnym, u podstaw którego leży realizacja głównych działań uzupełnionych o inwestycje dodatkowe jest rozwój systemu publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej poprzez poprawę dostępności i jakości usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Rozwój ten ma być osiągnięty dzięki poprawie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności w drodze pozyskania łącznie 20 szt. nowych pojazdów kolejowych (w tym: 14 szt. zakupionych w ramach projektu RPO WM współfinansowanego ze środków EFRR oraz 6 szt. planowanych do nabycia w ramach projektu współfinansowanego ze środków SPPW) oraz zapewnienia szerokiego dostępu do aktualnej informacji o oferowanych usługach.

Cele dodatkowe (społeczno-gospodarcze) planowane do osiągnięcia:

 1. Wzrost dostępu do podstawowych usług oferowanych przez Spółkę dla podróżnych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych
 2. Lepsze wykorzystanie przepustowości linii kolejowej (skrócenie czasu podróży)
 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu
 4. Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów
 5. Wzrost konkurencyjności obszarów zlokalizowanych wzdłuż linii WKD
 6. Zahamowanie spadku liczby użytkowników transportu kolejowego
 7. Wdrożenie nowoczesnych technologii obsługi podróżnych i informacji o ruchu
 8. Wzrost równowagi środowiskowej (oszczędności z tytułu mniejszego zanieczyszczenia środowiska)

Wykaz najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych rozpoczętych i planowanych:

 1. Przebudowa systemu zasilania w energię elektryczną wraz z podwyższeniem napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V. Zadanie podzielone jest na 5 etapów:
  1. Wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnych WKD w zakresie dostosowania do nowego systemu zasilania sieci 3000V DC
  2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. obiektu sieć trakcyjna linii kolejowej nr 47 toru nr 1 w km 2,740 i toru nr 2 w km 2,900
  3. Przyłączenie sieci trakcyjnej linii kolejowej WKD nr 47 toru nr 1 w km 2,740 i toru nr 2 w km 2,900 do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej PKP Energetyka w Warszawie
  4. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektu podstacja trakcyjna Pruszków
  5. Podwyższenie napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V
 2. Dostawa 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 3. Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (tytuł zadania: „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”) – w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 4. Budowa posterunku zapowiadawczego w rejonie przystanku osobowego „Michałowice” (podstacja trakcyjna „Michałowice”) obejmująca dwukierunkowe połączenie torów głównych na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, wraz z włączeniem w aktualnie istniejący system sterowania
 5. Dostawa wraz z montażem tokarki podtorowej – umożliwiająca usprawnienie wykonywania przetaczania zestawów kołowych użytkowanego taboru kolejowego
 6. Naprawa rewizyjna elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01 (typ 13WE) wraz z przebudową na napięcie 3000V DC
 7. Remont torowiska na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów
 8. Remont mostu kolejowego w km 20,500 linii kolejowej nr 47: odcinek Kanie Helenowskie – Nowa Wieś Warszawska
 9. Budowa dodatkowego toru na terenie spółki WKD służącego do zmiany kierunku czoła trójczłonów „a” i „b” elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 (etap I: opracowanie dokumentacji projektowej – 2014 r.; etap II: realizacja – 2015 r.).
 10. Projekt budowy drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47:
  1. etap I – przygotowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia;
  2. etap II – przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia procedury aplikacyjnej ubiegania się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (Kontrakt Terytorialny).
 11. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych na linii WKD – spośród obiektów wytypowanych do realizacji w najbliższej perspektywie czasowej najwyższy priorytet uzyskały obiekty zlokalizowane w km 18,805 (miejscowość Granica) linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna oraz w km 31,950 (w sąsiedztwie przystanku osobowego „Grodzisk Mazowiecki Jordanowice”) linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska.
 12. Rozbudowa sieci parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”.