Ulgi przejazdowe

ULGI USTAWOWE

UlgaOpis
33% nauczyciele - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
37%
 1. dzieci w wieku powyżej 4 lat, dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
 2. dzieci i młodzież nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw; szkołach europejskich dziłających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. - na podstawie biletów jednorazowych  
 3. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 4. emeryci i renciści (dwa razy w roku) - na podstawie biletów jednorazowych
 5. posiadacze Karty Polaka - na podstawie biletów jednorazowych
 6. weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa - na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje od dn. 30.03.2012 r.)
 7. rodzice oraz małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny - na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje od dn. 01.01.2015 r.)
49%
 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, przy przejazdach - na podstawie imiennych biletów miesięcznych (od 01.07.2002 r. nie obowiązuje ograniczenie szkoła/uczelnia – miejsce zamieszkania)
 2. dzieci i młodzież nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw; sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw; szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. - na podstawie imiennych biletów mięsięcznych 
 3. osóby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i inwalidzi I grupy - na podstawie biletów jednorazowych (wprowadzona od 01.08.2002 r.)
 4. rodzice oraz małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny - na podstawie imiennych biletów miesięcznych (obowiązuje od dn. 01.01.2015 r.)
51%
 1. studenci oraz studenci studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia, słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych oraz kolegiów pracowników służb społecznych - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych
 2. doktoranci do ukończenia 35 roku życia - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych (obowiązuje od dn. 01.01.2012 r.)
 3. kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami – wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie biletów jednorazowych
 4. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy - na podstawie biletów jednorazowych
78%
 1. dzieci i młodzież dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, z miejsca zamieszka nia do szkoły, przedszkola, placówki opiekunczo - wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 2. jednego z rodziców lub opiekunów towarzyszących dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych
 3. żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową (z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej) - na podstawie biletów jednorazowych
93% osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
95% przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji, osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i inwalidów I grupy - na podstawie biletów jednorazowych (wprowadzona od 01.08.2002 r.).
100%
 1. dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie biletów jednorazowych
 2. umundurowani funkcjonariusze celni, Policji, Straży Granicznej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania obowiązków służbowych itp - na podstawie biletów jednorazowych. Uwaga: osoby uprawnione do ulgi 100% zobowiązane są posiadać ważny bilet na przejazd, który otrzymają w kasie biletowej, podróżni nie posiadający takiego biletu traktowani bedą jak bez ważnego biletu ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu. Bilet ten należy skasować.


ULGI HANDLOWE

UlgaOpis
50%
 1. osoby, które ukończyły 60 lat - na podstawie biletów jednorazowych lub okresowych. Ulga ma zastosowanie przy przejazdach pociągami WKD w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 oraz w soboty, niedziele i święta (przez 24 godz.) - oferta „przejazdy dla seniorów” wprowadzona od 01.01.2011 r.
 2. pracownicy sfery budżetowej, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienia do ulgi, tj. posiadaczom legitymacji wg wzoru nr H-1096
 3. osoby korzystające z "przejazdów rodzinnych" (w okresie wakacji letnich i ferii zimowych) - na podstawie biletów jednorazowych
 4. przejazdy grupowe - na podstawie biletów jednorazowych
85% dla grup zorganizowanych przez placówki uprzywilejowane, tj. szkoły specjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej itp. do których uczęszczają lub w których przebywają osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne.


ULGOWA USŁUGA TRANSPORTOWA DLA KOLEJARZY

UlgaOpis
70% dla pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP na podstawie biletów jednorazowych, miesięcznych imiennych oraz kwartalnych imiennych
80% dla dzieci i współmałżonków pracowników kolejowych - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
Kolejarz dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenie przedemerytalne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych

Pobierz tebele uprawnień do ulgowych przejazdów koleją