Będzie porozumienie samorządów w sprawie budowy nowej linii komunikacyjnej

Będzie porozumienie samorządów w sprawie budowy nowej linii komunikacyjnej!

24 sierpnia w siedzibie Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie projektu nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy Warszawą a Sochaczewem. Pojawia się w tej sprawie „zielone światło”, które może przyśpieszyć realizację projektu.

W spotkaniu z Marszałkiem Adamem Struzikiem uczestniczyli przedstawiciele gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przez które będzie przebiegać trasa (Stare Babice, Leszno, Błonie, Kampinos), Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński- koordynator projektu, Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, Burmistrz Dzielnicy Bemowo Michał Grodzki, Michał Panfil p.o. Prezesa WKD, przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego i departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Starosta Jan Żychliński.- Pracujemy nad tym projektem już 7 lat. Pierwszym naszym działaniem w 2010 r. było złożenie wniosku do planu zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego. Wspólnie z samorządami zleciliśmy także opracowanie studium wykonalności. Nowa trasa komunikacyjna będzie liczyła 43 km i połączy stację metra Warszawa Chrzanów z Sochaczewem. Trasa przebiega przez tereny prywatne i tereny Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Koszt wykupu gruntów oszacowano na ok. 60 mln zł, a wartość realizacji całego projektu wyniesie ok. 400 mln zł- powiedział Starosta.

 Nowatorskim założeniem projektowanej linii komunikacyjnej jest budowa specjalnego toru betonowego dla autobusów elektrycznych lub hybrydowych. Wzdłuż trasy powstanie droga rowerowa. Tego typu rozwiązania komunikacyjne stosuje się m.in. w Anglii, Francji i Holandii. To rozwiązanie jest dwukrotnie tańsze od tradycyjnego połączenia kolejowego, jest także innowacyjne i proekologiczne.

Marszałek Adam Struzik stwierdził, że projekt jest śmiały, stanowi także wyzwanie ze względu na koszty, jednak suma 400 mln zł jest do udźwignięcia. W uzyskaniu tych funduszy mogą pomóc środki z Europejskich Funduszy Inwestycyjnych, być może uda się je pozyskać w ramach tzw. planu Junckera (pieniędzy z instrumentów zwrotnych). Na tym etapie, zdaniem Marszałka, pieniądze nie są największym problemem, kluczową sprawą jest uregulowanie spraw własności gruntu, przez które będzie przebiegać nowa linia komunikacyjna- powiedział Marszałek.

Nieodzowne będzie powołanie spółki, w skład której wejdzie samorząd wojewódzki, samorządy gminne i powiatowe. Być może partnerem w tym projekcie będzie WKD, która przewozi ok. 8 mln pasażerów rocznie i ma duże doświadczenie w dziedzinie transportu publicznego. Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w porozumieniu z prawnikami przygotuje projekt umowy w sprawie powstania spółki, formą udziałów w niej samorządów gminnych byłby aport gruntów. Rysują się realne możliwości utworzenia nowoczesnego połączenia komunikacyjnego, które będzie sprzyjać rozwojowi terenów Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

1

Źródło: https://www.pwz.pl/1474,1,1,bedzie-porozumienie-samorzadow-w-sprawie-budowy-nowej-linii-komunikacyjnej,czytaj-wiecej.html

 

Informacja na temat zrealizowanej modernizacji przejazdu kolejowego na linii nr 512 w Pruszkowie

Zakończono realizację przedsięwzięcia związanego z modernizacją infrastruktury kolejowej WKD, stanowiącego uzupełnienie do planu inwestycyjnego na rok 2017. Modernizacja przejazdu kolejowego zlokalizowanego na łącznicy technologicznej WKD, będąca elementem prac obejmujących kompleksową naprawę toru na jednej z głównych linii WKD (szlak linii kolejowej nr 47 pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną), została zrealizowana przed upływem wyznaczonego terminu, przy ograniczonych do minimum utrudnieniach dla uczestników ruchu kołowego, poruszających się bardzo obciążonym ciągiem drogi wojewódzkiej nr 719 (Warszawa – Pruszków – Żyrardów). Celem realizowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na styku z innymi rodzajami transportu (w tym przypadku skrzyżowanie ruchu kolejowego z kołowym i pieszym w obrębie przejazdu kolejowego), zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

WKD konsekwentnie od 2009 roku prowadzi szereg przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zarządzaną infrastrukturą kolejową, do których należy zaliczyć kompleksowe naprawy torowiska, obiektów inżynieryjnych oraz modernizacje przejazdów kolejowych. W ciągu 2017 roku zrealizowano modernizację mostu na rzece Zimna Woda zlokalizowanego na odcinku Nowa Wieś Warszawska – Kanie Helenowskie (szlak Komorów – Podkowa Leśna Główna) w km 20,508 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, kompleksową naprawę toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna o długości blisko 7 km, a także zakończono modernizację 8 przejazdów kolejowych, obejmującą m.in. zabudowę nowych systemów bezpieczeństwa oraz modernizację nawierzchni drogowej.

W uzupełnieniu do powyższych przedsięwzięć zrealizowano prace na linii kolejowej nr 512, będącej technologiczną łącznicą WKD z siecią PKP PLK S.A. pomiędzy Komorowem i Pruszkowem, na której nie są prowadzone przewozy pasażerskie. Linia kolejowa nr 512 stanowi jednak istotny element zarządzanej przez spółkę infrastruktury, za pośrednictwem którego pozostaje zapewniona możliwość ewentualnego transportu dla celów serwisowych eksploatowanego taboru, jak również realizowania dostaw materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania głownych linii WKD, na których są realizowane regularne przewozy pasażerskie.

Przedmiotem prac było wykonanie naprawy nawierzchni wraz z wymianą wybranych elementów nawierzchni typu „Mirosław Ujski” w obrębie przejazdu kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej nr 512 na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego w Pruszkowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719). Prace obejmowały również stabilizację toru linii nr 512 w km od 1,319 do 1,419 (odcinek o długości 100 m po obu stronach przejazdu kolejowego). Naprawa nawierzchni miała na celu poprawę komfortu przejazdu przez obiekt dla uczestników ruchu drogowego poruszających się ciągiem bardzo obciążonej drogi wojewódzkiej nr 719.

Zakres prac obejmował w szczególności następujące elementy:

 1. demontaż i ponowny montaż nawierzchni przejazdu typu „Mirosław Ujski”
 2. demontaż i ponowny montaż nawierzchni przejazdu z płyt typu CBP
 3. uzupełnienie tłucznia oraz podwyższenie podbudowy toru w obrębie przejazdu
 4. podbicie i stabilizacja toru

Modernizacja przejazdu była zadaniem towarzyszącym przeprowadzonej kompleksowej naprawie toru nr 2 na szlaku linii kolejowej nr 47 pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną (realizacja miała miejsce w miesiącu lipcu br.). Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 30 maja br. Całkowita wartość prac w ramach zawartej umowy wyniosła 7 162 356,42 zł brutto (łączna wartość zadania podstawowego i towarzyszącego). Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych spółki WKD, dla których zabezpieczenie stanowi zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Zaplanowane prace wymagały całkowitego zamknięcia dla ruchu kołowego ciągu al. Wojska Polskiego w obrębie przejazdu kolejowego (zamknięcie przejazdu w obu kierunkach). Wykonanie prac zaplanowao w ciągu jednego weekendu, w terminie nie przekraczającym dnia 31.08.2017 – na podstawie uprzednio przeprowadzonych uzgodnień i uzyskanych zezwoleń. Przejazd został zamknięty w piątek, 25.08.2017 ok. godz. 22:00, natomiast jego otwarcie zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę zezwoleniami założono nie później niż w niedzielę, 27.08.2017, ok. godz. 20:00. Ostatecznie dzięki sprawnej organizacji robót oraz koordynacji działań służb Zamawiającego (WKD) i Wykonawcy przejazd został otwarty dla ruchu kołowego już w porze przedpołudniowej w sobotę, 26.08.2017. Tym samym ograniczono do minimum utrudnienia dla uczestników ruchu kołowego związane z koniecznością objazdu zamkniętego obiektu.

W powyższym terminie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, przewidująca objazd poprowadzony w obydwu kierunkach przez ul. Plantową oraz ul. Powstańców.

Wykonawca robót w ramach zawartej umowy był zobowiązany do przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, która wymagała uzgodnienia i zatwierdzenia przez zarządcę drogi oraz zarządcę ruchu, tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz Policję. Ponadto Wykonawca w ramach przeprowadzonych uzgodnień i zatwierdzonej organizacji ruchu zobowiązany był m.in. do powiadomienia służb ratowniczych oraz zainteresowanych mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie arterii o planowanym zamknięciu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie przeprowadzone działania modernizacyjne, wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu kołowego zostały wykonane zgodnie z ustalonymi założeniami oraz jak powyżej wspomniano, przed upływem terminów przewidzianych w harmonogramie.

Zrealizowane działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego.

UWAGA: utrudnienia na linii WKD w dniu 23.08.2017 r. (ZAKOŃCZONE)

Aktualizacja godz. 10:20

 o godznie 10:05 ze stacji Warszawa Śródmieście wyruszył pociąg do Podkowy Leśnej Głównej.

W dalszym ciągu mogą wystąpić opóźnienia w rychu pociągów rozpoczynających bieg ze stacji Warszawa Śródmieście WKD.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 9:40 na stacji Warszawa Śródmieście WKD wystąpiła awaria rozjazdów. Do czasu usunięcia awarii sterowanie ruchem odbywać się będzie przez Dyżurnego Ruchu ręcznie. W związku z powyższym wystąpia utrudnienia w ruchu pociągów.

 

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz kolejny ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji o konkursie. 

Wizyta delegacji ze Szwajcarii w siedzibie spółki WKD w dniu 08.08.2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa w dniu 08.08.2017 przyjęła w siedzibie spółki delegację osób reprezentujących Wspólnotę Potomków po Polskich Żołnierzach Internowanych w Szwajcarii podczas II wojny światowej. Wizyta została zorganizowana przy współudziale Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce (Swiss Contribution Office) – podmiotu pełniącego w Polsce rolę instytucji zarządzającej ww. Programem. Celem wizyty było zapoznanie się z rezultatami projektów zrealizowanych przy współudziale środków szwajcarskich oraz zaprezentowanie, w jaki sposób projekty te przyczyniają się do rozwoju nie tylko danego podmiotu, ale także regionu i kraju.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy spółka WKD zrealizowała szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, z rezultatami których przybyli goście mogli osobiście się zapoznać. Projekt WKD nie był jedynym wizytowanym podczas podróży szwajcarskiej delegacji do Polski, która miała również możliwość odwiedzenia miejsc realizacji przedsięwzięć z innych regionów kraju.

Goście ze Szwajcarii do siedziby spółki WKD zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim dojechali jednym z pociągów najnowszej generacji, zakupionym przy udziale środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, tj. elektrycznym zespołem trakcyjnym serii EN100. W trakcie podróży w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska mieli okazję zapoznać się z efektami wszystkich wdrożonych w ramach projektu szwajcarskiego przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę kolejową.

Po przybyciu do siedziby spółki WKD delegatów przywitali Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu WKD oraz Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu. Pan Michał Panfil otwierając spotkanie złożył na ręce gości podziękowania dla wszystkich instytucji zaangażowanych po stronie szwajcarskiej w program wsparcia rozwoju naszego kraju, w tym w szczególności program umożliwiający podjęcie do realizacji szeregu istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych służących rozwojowi systemu transportu zbiorowego na linii WKD, znacząco wzmacniających założone cele związane z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju transportu oraz zwiększeniem dostępności do oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności.

Następnie głos zabrał Pan dr. Stefan Paradowski, Prezes Wspólnoty Potomków po Polskich Żołnierzach Internowanych w Szwajcarii, który podziękował za przyjęcie w siedzibie spółki WKD i możliwość odwiedzenia miejsc, które korzystają na podjętej współpracy polsko-szwajcarskiej. Przedstawił również okoliczności i uwarunkowania stojące u podstaw funkcjonowania organizacji, której przewodniczy. Słowo uzupełniające wygłosił również Pan Edmund Chrobot, Kierownik delegacji szwajcarskiej w Polsce.

Po wystąpieniach zaprezentowano w formie krótkiego filmu podsumowanie zrealizowanego przez WKD projektu, z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne, wpisujące się w ramy i cele Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W materiale przedstawiono następujące inwestycje wchodzące w skład projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”:

 1. Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 2. Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu.
 3. Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz samoczynnego systemu ostrzegania na przejazdach kolejowych linii WKD.
 4. Kompleksowa naprawa toru na linii WKD.
 5. Dostawa i montaż urządzeń do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 6. Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD obejmująca zaprojektowanie oraz instalację na wszystkich 45 obiektach peronowych stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia służącego do komfortowej obsługi podróżnych oczekujących na przejazd, tj.: wiat przystankowych, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności – na podstawie projektu architektonicznego wraz z identyfikacją wizualną.
 7. zakupiono 6 szt. nowych pociągów
 8. zainstalowano 101tablic elektronicznych systemu informacji pasażerskiej oraz 86 kamer systemu wideomonitoringu;
 9. wyposażono 16 przejazdów kolejowo-drogowych w nowoczesne systemy bezpieczeństwa wzdłuż linii WKD pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim;
 10. poddano kompleksowej naprawie 25 km torów kolejowych na najbardziej obciążonych odcinkach linii WKD pomiędzy Warszawą, Komorowem, Podkową Leśną i Milanówkiem;
 11. zainstalowano zestaw nowych urządzeń do kompleksowej obsługi taboru kolejowego w hali przeglądowo-naprawczej w Grodzisku Mazowieckim;
 12. wdrożono działania na rzecz modernizacji wyposażenia wszystkich peronów stacji i przystanków osobowych.

Podkreślono, iż dzięki funduszom szwajcarskim osiągnięto cele i rezultaty związane rozwojem systemu transportu zbiorowego, poprawą bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na linii WKD, a także kształtowaniem wizerunku transportu zbiorowego jako nowoczesnego i przyjaznego środowisku:

Po obejrzeniu prezentacji goście ze Szwajcarii zapoznali się z obiektami zaplecza utrzymaniowego dla użytkowanego taboru kolejowego, w tym z zabudowanymi przy współudziale środków szwajcarskich podestami służącymi do kompleksowej obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W kolejnej części wizyty przedstawiciele strony szwajcarskiej zwiedzili funkcjonującą na terenie spółki Izbę Tradycji EKD/WKD, nie wyłączając pokazu zachowanych dla celów muzealnych dwóch egzemplarzy historycznego taboru, tj. angielskiego wagonu silnikowego serii EN80 oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN94.

Na zakończenie wizyty strony zadeklarowały gotowość do wymiany informacji w zakresie dalszych postępów w rozwoju i utrzymaniu rezultatów wdrożonych przedsięwzięć. Skierowano również zaproszenie do złożenia wizyty strony polskiej w Szwajcarii, jak i przeciwnie: strony szwajcarskiej w Polsce. Wyrażono nadzieję, że obustronna współpraca pomiędzy Polską i Szwajcarską nie zakończy się na mijającym właśnie 10-letnim okresie programowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (2007-2017), lecz możliwe będzie podjęcie kontynuacji Programu w kolejnych latach.

Podsumowanie inwestycji w infrastrukturę kolejową WKD zrealizowanych w ciągu 2017 roku

Zakończyły się kluczowe przedsięwzięcia związane z modernizacją infrastruktury kolejowej WKD, zaplanowane na rok 2017. Modernizacja mostu oraz kompleksowa naprawa toru na szlaku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną zostały zrealizowane w terminie, w związku z czym od początku sierpnia podróżni mogą korzystać z pełnej oferty przewozowej na linii WKD. Celem podjętych działań jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na zarządzanych liniach kolejowych, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W dniu 04.08.2017 w siedzibie spółki WKD odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane inwestycje, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele wspólników spółki WKD, Zarząd WKD, naczelnicy i pracownicy WKD bezpośrednio nadzorujący prace oraz przedstawiciele Wykonawców.

WKD konsekwentnie od 2009 r. prowadzi kompleksowe naprawy torowiska oraz obiektów inżynieryjnych. Z końcem lipca WKD zakończyła dwie inwestycje zaplanowane na ten rok. Obydwa przedsięwzięcia dotyczyły szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, a zatem linii kolejowej nr 47. Pierwszym była modernizacja mostu na rzece Zimna Woda (w km 20,508) zlokalizowanego na odcinku Nowa Wieś Warszawska – Kanie Helenowskie (dwa kierunki). Drugim – kompleksowa naprawa toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na długości ok. 7 km.

Spotkanie otworzył Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu spółki WKD, który podsumował przeprowadzone inwestycje, zwracając uwagę na sprostanie podjętemu wyzwaniu, jednocześnie zobowiązując obydwu Wykonawców do dochowania wszelkiej staranności i terminowości w ramach pozostających do zrealizowania prac wykończeniowych i porządkowych – Dzięki wykonanym inwestycjom w infrastrukturę kolejową mamy na co najmniej kilkanaście najbliższych lat zapewnione dobre warunki dla niezakłóconej i właściwej realizacji rozkładu jazdy pociągów – podkreślił Prezes Michał Panfil.

Pierwszą z umów, obejmującą przeprowadzenie modernizacji mostu zawarto w dniu 27 kwietnia br. Jej wartość wyniosła 1 476 084,67 zł brutto. Prace zostały podzielone na kilka etapów, z których najistotniejsze były fazy wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów, wspomaganych przez zastępczą komunikację autobusową. Inwestycja wymagała całodobowego zamknięcia dla ruchu pociągów toru nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego), a następnie toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Organizacja ruchu związana z modernizacją mostu obowiązywała od 1 czerwca do 31 lipca br.

Chciałbym podkreślić fakt, że inwestycja została bardzo dobrze przygotowana przez Zamawiającego, zaś realizacja charakteryzowała się niezwykle dobrą współpracą obu stron – powiedział Pan Adam Bartczuk, Prezes Zarządu DURA Sp. z o.o., Wykonawcy modernizacji mostu – Zbliża nas to do japońskiego modelu, w którym 80% czasu i sił poświęca się na przygotowanie inwestycji, a pozostałe 20% na realizację. Wykonujemy bardzo dużo inwestycji o podobnym jak w WKD zakresie i rzadko spotyka się tak dobre przygotowanie przedsięwzięcia.

Drugą z umów, na wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 zawarto w dniu 30 maja br. Całkowita wartość prac w ramach tej umowy wyniosła 7 162 356,42 zł brutto. Prace trwały równolegle z drugim etapem modernizacji mostu, czyli od 1 do 31 lipca br. Naprawa oprócz odcinków szlakowych objęła również tory w obrębie stacji Komorów i Podkowa Leśna Główna.

Ze swojej strony również chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobre przygotowanie i realizację inwestycji – podkreslił Pan Stanisław Dąbkowski, Pełnomocnik Konsorcjum Firm: Domost Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i KB Plus Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Wykonawcy kompleksowej naprawy toru nr 2 – Chcielibyśmy móc realizować na WKD więcej tego typu inwestycji.

Wszystkie przeprowadzone działania modernizacyjne, wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej zostały wykonane terminowo, zgodnie z przewidzianymi harmonogramami. Prowadzone były również przy czynnym ruchu pociągów oraz z założeniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego względem planowanej modernizacji równoległej do WKD linii kolejowej nr 447 na odcinku pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Odpowiednia koordynacja działań w ramach współpracy WKD z wykonawcami umożliwiła planowe i bez jakichkolwiek ograniczeń wznowienie ruchu kolejowego na całym odcinku z dniem 01 sierpnia br.

Modernizacja mostu, przeprowadzona w okresie od 01 czerwca do 31 lipca br. obejmowała następujący zakres prac:

 1. Wykonanie wykopów dla celów fundamentowania wraz z zabezpieczeniem ścianami szczelnymi.
 2. Wykonanie tymczasowej konstrukcji odciążającej i zabezpieczającej czynny tor na obiekcie na czas robót.
 3. Wykonanie zbrojenia i betonowanie konstrukcji dla głównej płyty mostu w części usytuowanej pod torem nr 1 i nr 2.
 4. Betonowanie płyt przejściowych konstrukcji mostu oraz podpór na przyczółkach w torze nr 1 i nr 2.
 5. Wykonanie dylatacji i szczelin dylatacyjnych.
 6. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych chodników i balustrad.
 7. Rozbiórka nawierzchni torowej na obiekcie (szyny na podkładach wraz z podsypką z tłucznia).
 8. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych na części mostu usytuowanej w torze nr 1 i nr 2.
 9. Nasunięcie gotowej konstrukcji płyty głównej mostu w ciągu toru nr 1 i nr 2.
 10. Odbudowanie toru kolejowego w ciągu toru nr 1 i nr 2 (nawierzchnia z szyn na podkładach betonowych wraz z podsypką z tłucznia).
 11. Umocnienie brzegów i dna rzeki oraz skarp płytami ażurowymi.
 12. Próbne obciążenie statyczne obiektu warunkujące dopuszczenie do eksploatacji.

Kompleksowa naprawa toru nr 2, przeprowadzona w okresie od 01 lipca do 31 lipca br. obejmowała następujący zakres prac:

 1. Wymiana nawierzchni torowej w torze nr 2 w km od 17,870 do 25,116
 2. Mechaniczne ścięcie ław torowiska
 3. Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej
 4. Renowacja rowu odwadniającego
 5. Wykonanie nowego odwodnienia przejazdów kolejowych
 6. Regulacja toru w planie i profilu

Całkowita wartość zrealizowanych prac na podstawie zawartych umów wynosi 8 638 441,09 zł brutto. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych spółki WKD, dla których zabezpieczenie stanowi zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Zrealizowane inwestycje stanowią kontynuację robót w zakresie naprawy i modernizacji infrastruktury kolejowej, wdrażanych na przestrzeni ostatnich lat – powiedziała Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu spółki WKD – Część prac została sfinansowana z funduszy uzyskanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w zeszłym roku na wszystkie inwestycje związane z modernizacją linii WKD wydatkowaliśmy ponad 100 mln zł. Mamy ponadto zabezpieczone środki finansowe na działania planowane na kolejne lata.

Przeprowadzone modernizacje użytkowanej infrastruktury kolejowej mają na celu utrzymanie jej właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie.

Mamy również ambitne plany inwestycyjne na przyszłość. Wśród nich istotną pozycją jest budowa drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Maz., w ramach której na ukończeniu znajduje się opracowywane studium wykonalności. Jeżeli uda się zabezpieczyć szacowane środki w wysokości 90-100 mln zł, to budowa powinna zostać zrealizowana w latach 2020-2021 – podsumował Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu spółki WKD – Oprócz tej dużej inwestycji mamy w planie szereg mniejszych, takich jak: elektryfikacja toru postojowego na stacji Podkowa Leśna Główna, przebudowa nawierzchni drogowej na 7 przejazdach kolejowych WKD (realizacja w II połowie 2017 r.), modernizacja przejazdu kolejowego w ciągu al. Wojska Polskiego w Pruszkowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 – realizacja w sierpniu 2017 r.), czy wyposażenie w dodatkowe urządzenia samoczynnej blokady liniowej szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ponadto w najbliższej perspektywie czasowej postaramy się zrobić wszystko, aby WKD w jak największym stopniu pomogła w przewozach pasażerów podczas remontu linii kolejowej nr 447 pomiędzy Grodziskiem Maz. i Warszawą – zakończył Prezes Michał Panfil.

Zrealizowane działania stanowią również jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Efekty działań wpłyną bezpośrednio na poprawę komunikacji we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy się spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna poszczególnych jednostek osadniczych w obrębie tego obszaru oraz w szerszej skali – względem centralnego ośrodka aglomeracji, m.st. Warszawy. Wymienione rezultaty przyczynią się z kolei do poprawy konkurencyjności Województwa Mazowieckiego.

UWAGA! Utrudnienia na linii WKD w dniu 07.08.2017 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 20:35

O godz. 20:35 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg nr 393 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:35) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 21:16). Pociąg wyprawiony zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy w ramach przywracanej rozkładowej organizacji ruchu.

AKTUALIZACJA GODZ. 20:30

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów. Ruch pociągów na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów odbywa się dwutorowo (według standardowej organizacji po torze nr 1 i torze nr 2).

Opóźnienia lub odwołania wybranych pociągów mogą mieć miejsce do ok. godz. 21:15. Uwaga: opóźnienia pociągów moga ulec zmianie. Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

AKTUALIZACJA GODZ. 20:20

Ok. godz. 20:20 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg nr 147 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 21:15). Pociąg wyprawiony zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy w ramach przywracanej rozkładowej organizacji ruchu.

Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów WKD.

Ok. godz. 20:15 ze stacji Komorów wyprawiono na szlak Komorów - Warszawa Śródmieście WKD pociąg nr 162 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Śródmieście WKD.

Ok. godz. 20:15 z przystanku osobowego "Warszawa Raków" odjechał pociąg oczekujący na możliwość kontynuowania jazdy w kierunku stacji "Warszawa Śródmieście WKD".

AKTUALIZACJA GODZ. 20:10

Ok. godz. 20:05 zakończono naprawę sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona" i załączono napięcie w sieci trakcyjnej wzdłuż toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Po zjeździe pociągu sieciowego do stacji Warszawa Śródmieście WKD wznowiono ruchu pociągów po torze nr 2 w kierunku Warszawy. Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu.

Ok. godz. 20:10 pociąg relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD dojechał do stacji docelowej.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:40

Po dojeździe pociągu w relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD do stacji Warszawa Śródmieście WKD nastąpi obrót składu i wyprawienie pociągu w kierunku południowo-zachodnim. Szacowany czas odjazdu pociągu ze stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 20:10.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:35

Ok. godz. 19:35 ze stacji Komorów po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg w relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD. Szacowany czas przyjazdu pociągu na stację Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 20:05.

Szacowany czas zakończenia naprawy sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia: ok. godz. 20:00.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:15

Najbliższy pociąg z Komorowa w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony ok. godz. 19:35. Jest to pociąg nr 252 w relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD. Szacowany przyjazd do stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 20:05.

Najbliższy pociąg ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w kierunku południowo-zachodnim zostanie wyprawiony ok. godz. 20:10.

Trwa naprawa sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona". Na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD obowiązuje dwukierunkowy ruch pociągów po jednym torze.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:05

Ok. godz. 19:05 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) - Milanówek Grudów (przyj. 19:55).

AKTUALIZACJA GODZ. 18:55

Ok. godz. 18:55 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:55) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 19:50).

AKTUALIZACJA GODZ. 18:25

Ze stacji Komorów do stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiony pociąg po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa).

AKTUALIZACJA GODZ. 18:15

Pociąg sieciowy wyprawiony ze stacji "Komorów" po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) dotarł do stacji "Warszawa Śródmieście WKD" i po zmianie kierunku jazdy będzie zmierzać do miejsca uszkodzenia sieci trakcyjnej w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona".

Po zwolnieniu szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD najbliższy pociąg zostanie wyprawiony po torze nr 1 w relacji Komorów - Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 18:20. Przyjazd do stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 18:50.

Najbliższy pociąg ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w kierunku Komorowa zostanie wyprawiony po torze nr 1 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów ok. godz. 18:55.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 17:00 w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona" uszkodzeniu uległa sieć trakcyjna wzdłuż toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Ruch pociągów po torze w kierunku Warszawy został wstrzymany do czasu przeprowadzenia naprawy sieci trakcyjnej przez pogotowie pociągu sieciowego.

W przypadku przedłużenia się prac związanych z naprawą sieci trakcyjnej na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pociągów po czynnym torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa i Grodziska Mazowieckiego).

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Bilety WKD i ZTM Warszawa za złotowkę- promocja ulegnie zakończeniu w dniu 07.08.2017r. o godz. 12:00

Aktualizacja w dniu 04.08.2017 r.

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  informuje, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na promocję „Bilet za 1 zł z Masterpass od mPay”, promocja ulegnie zakończeniu w dniu 07.08.2017r. o godz. 12:00


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 17.07.2017 r. do dnia 17.09.2017 r. włącza się w promocję „Bilet za 1 zł z MasterPass od mPay”.

Pasażerowie w Warszawie mogą nabyć nawet kilkadziesiąt tysięcy biletów komunikacji miejskiej po cenie wynoszącej 1 zł. Wystarczy kupować je telefonem komórkowym, przy użyciu aplikacji mPay i portfela cyfrowego Masterpass. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do tej wygodnej formy płatności bez kolejek i odliczania drobnych. 

mPay to darmowa aplikacja na telefony komórkowe, z której można korzystać w Warszawie od 2008 roku. Rozwiązanie ułatwia dokonywanie wielu codziennych płatności, pozwalając m.in. kupować bilety ZTM i WKD bez stania w kolejkach czy szukania otwartego punktu sprzedaży. W aplikacji na telefonie są one dostępne całą dobę. Teraz, dzięki wspólnej promocji mPay i Mastercard można kupować je za złotówkę.

Celem akcji jest propagowanie mobilnego stylu życia i zachęcanie do korzystania z nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Z tańszych przejazdów mogą korzystać wszyscy użytkownicy mPay, którzy kupują bilety przy użyciu karty płatniczej zarejestrowanej w portfelu cyfrowymMasterpass, dostępnym w aplikacji mPay pod nazwą mPay Wallet. Promocją objęte są bilety jednorazowe i czasowe do 90 minut, których cena nie przekracza 9 zł. Rabat zostanie naliczony automatycznie podczas każdej transakcji zrealizowanej w czasie trwania akcji.

Karty płatnicze z logo różnych banków i organizacji płatniczychmożna podłączyć do mPay w dowolnym momencie, bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie. W tym celu wystarczy wejść do zakładki "Karty płatnicze" i założyć swój mPay Wallet - cyfrowy portfel działający w technologii Masterpass. Można również skorzystać ze strony internetowej www.wallet.mpay.pl.

Kupowanie biletów za pomocą podłączonej do aplikacji karty płatniczej jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić mPay w komórce, a następnie wybrać miasto i potrzebny bilet. Kolejny krok to wybór mPay Wallet jako formy płatności i zatwierdzenie operacji. Żeby wyświetlić zakupiony bilet, wystarczy wejść do zakładki “Bilety do kontroli”. Po każdym zakupie użytkownik otrzymuje też wiadomość SMS z potwierdzeniem transakcji.

– Bilety za złotówkę to zachęta do zmiany przyzwyczajeń związanych z płatnościami za podróżowanie – mówi Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu mPay S.A. – Wystarczy jeden zakup przez komórkę, aby spowodować przejście na te formę płatności już na zawsze. Wygoda i szybkość tego rozwiązania jest po prostu bezkonkurencyjna – dodaje Orzechowski.

Aplikacja mPay jest dostępna jest na telefony z systemami Android, iOS i Windows Phone. Regulamin akcji jest dostępny tutaj.

***

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacji mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu.

Od roku 2007 mPay SA jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Firma posiada też zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Inwestorem strategicznym mPay S.A. od 2013 r. jest Grupa "LEW" S.A. Więcej informacji: http://mpay.pl

Masterpassto usługa Mastercard pozwalająca klientowi zarejestrować karty płatnicze w cyfrowym portfelu dostępnym pod marką wydawcy, np. w mPay Wallet. Wybierając metodę płatności Masterpass, użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać danych karty płatniczej, a jedynie wybrać dowolną z kart zapisanych w portfelu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych zabezpieczeń dane kart płatniczych zapisanych w Masterpass są w pełni bezpieczne. Nie są one też udostępniane sprzedawcom. Tej metody płatności można używać w sklepach internetowych i aplikacjach mobilnych na całym świecie, tam gdzie widoczne jest logo Masterpass. Więcej informacji: http://masterpass.pl/.

"WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY" - od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. przewoźnicy samorządowi wprowadzają nową ofertę specjalną „Wspólny Bilet Samorządowy”.

„Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:

 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.
 • Arriva RP Sp. z o.o.,
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
 • Koleje Dolnośląskie S.A.,
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.,
 • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,

Bilet ten nie uprawnia do przejazdów w pociągach:

 1. komercyjnych KM – Słoneczny,
 2. ŁKA – ŁKA Sprinter,
 3. komercyjnych Arriva,
 4. “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
 5. KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
 6. komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;

„Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. oferta jest dostępna w następujących kanałach dystrybucji WKD, tj.: kasach biletowych oraz przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash.

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. honorowany będzie bilet na przejazd wydany według oferty „Wspólny Bilet Samorządowy" przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Wspólny Bilet Samorządowy”

Załącznik do warunków oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

 

"WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY" - pierwszy taki bilet kolejowy w kraju

Wspólny Bilet Samorządowy – pierwszy taki bilet kolejowy w kraju

Od wtorku (1 sierpnia br.) dostępny będzie za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash oraz Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej kolejowy „Wspólny bilet samorządowy”, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arrivę, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

- To pierwsze wspólne przedsięwzięcie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych – mówi prezes związku Dariusz Grajda. Wspólny bilet ma zachęcić mieszkańców Polski do jeszcze większego korzystania z podróży pociągami i ułatwić im przemieszczanie się pomiędzy regionami. To swego rodzaju pilotaż. Przede wszystkim bardzo uważnie wsłuchiwać się będziemy w głosy pasażerów i biorąc je pod uwagę – modyfikować ofertę.

„Wspólny bilet samorządowy” to pierwsza tego typu oferta kolejowa w Polsce. Bilet w cenie 38 złotych ważny jest 24 godziny. Można na nim podróżować na 62 liniach, obsługujących ponad 950 stacji na terenie 12 województw.

Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach: komercyjnych KM – Słoneczny, ŁKA – ŁKA Sprinter, komercyjnych Arriva, KD-Specjal i „Pociąg do Kultury”, KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko oraz komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin.

Koleje samorządowe zrzeszone w ZSPK obsługują dziś ponad 4800 kilometrów linii kolejowych, zatrudniając 6265 pracowników. Liczba wykorzystywanego taboru, wliczając człony elektrycznych zespołów trakcyjnych, wynosi dziś 1473 wagony oraz 43 lokomotywy i stanowi dziś bardzo poważny i stale rosnący udział na polskim rynku kolejowym. W roku 2016 przewoźnicy zrzeszeni w związku przewieźli ponad 133 miliony pasażerów, co stanowiło 46% liczby wszystkich podróżujących koleją w Polsce. Na drugim miejscu znalazły się Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) z wynikiem 27% a na trzecim PKP Intercity - 13%.

Koleje samorządowe to dziś ponad 500 nowoczesnych pociągów i symbol doskonałej współpracy pomiędzy przewoźnikami, jak i z lokalnymi społecznościami.

Kolejarze zrzeszeni w związku zapowiadają dalsze wspólne działania.

Dodatkowych informacji udzielają rzecznicy poszczególnych spółek kolejowych.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Wspólny Bilet Samorządowy”

Załącznik do warunków oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”