Podsumowanie inwestycji w infrastrukturę kolejową WKD zrealizowanych w ciągu 2017 roku

Zakończyły się kluczowe przedsięwzięcia związane z modernizacją infrastruktury kolejowej WKD, zaplanowane na rok 2017. Modernizacja mostu oraz kompleksowa naprawa toru na szlaku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną zostały zrealizowane w terminie, w związku z czym od początku sierpnia podróżni mogą korzystać z pełnej oferty przewozowej na linii WKD. Celem podjętych działań jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na zarządzanych liniach kolejowych, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W dniu 04.08.2017 w siedzibie spółki WKD odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane inwestycje, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele wspólników spółki WKD, Zarząd WKD, naczelnicy i pracownicy WKD bezpośrednio nadzorujący prace oraz przedstawiciele Wykonawców.

WKD konsekwentnie od 2009 r. prowadzi kompleksowe naprawy torowiska oraz obiektów inżynieryjnych. Z końcem lipca WKD zakończyła dwie inwestycje zaplanowane na ten rok. Obydwa przedsięwzięcia dotyczyły szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, a zatem linii kolejowej nr 47. Pierwszym była modernizacja mostu na rzece Zimna Woda (w km 20,508) zlokalizowanego na odcinku Nowa Wieś Warszawska – Kanie Helenowskie (dwa kierunki). Drugim – kompleksowa naprawa toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na długości ok. 7 km.

Spotkanie otworzył Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu spółki WKD, który podsumował przeprowadzone inwestycje, zwracając uwagę na sprostanie podjętemu wyzwaniu, jednocześnie zobowiązując obydwu Wykonawców do dochowania wszelkiej staranności i terminowości w ramach pozostających do zrealizowania prac wykończeniowych i porządkowych – Dzięki wykonanym inwestycjom w infrastrukturę kolejową mamy na co najmniej kilkanaście najbliższych lat zapewnione dobre warunki dla niezakłóconej i właściwej realizacji rozkładu jazdy pociągów – podkreślił Prezes Michał Panfil.

Pierwszą z umów, obejmującą przeprowadzenie modernizacji mostu zawarto w dniu 27 kwietnia br. Jej wartość wyniosła 1 476 084,67 zł brutto. Prace zostały podzielone na kilka etapów, z których najistotniejsze były fazy wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów, wspomaganych przez zastępczą komunikację autobusową. Inwestycja wymagała całodobowego zamknięcia dla ruchu pociągów toru nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego), a następnie toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Organizacja ruchu związana z modernizacją mostu obowiązywała od 1 czerwca do 31 lipca br.

Chciałbym podkreślić fakt, że inwestycja została bardzo dobrze przygotowana przez Zamawiającego, zaś realizacja charakteryzowała się niezwykle dobrą współpracą obu stron – powiedział Pan Adam Bartczuk, Prezes Zarządu DURA Sp. z o.o., Wykonawcy modernizacji mostu – Zbliża nas to do japońskiego modelu, w którym 80% czasu i sił poświęca się na przygotowanie inwestycji, a pozostałe 20% na realizację. Wykonujemy bardzo dużo inwestycji o podobnym jak w WKD zakresie i rzadko spotyka się tak dobre przygotowanie przedsięwzięcia.

Drugą z umów, na wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 zawarto w dniu 30 maja br. Całkowita wartość prac w ramach tej umowy wyniosła 7 162 356,42 zł brutto. Prace trwały równolegle z drugim etapem modernizacji mostu, czyli od 1 do 31 lipca br. Naprawa oprócz odcinków szlakowych objęła również tory w obrębie stacji Komorów i Podkowa Leśna Główna.

Ze swojej strony również chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobre przygotowanie i realizację inwestycji – podkreslił Pan Stanisław Dąbkowski, Pełnomocnik Konsorcjum Firm: Domost Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i KB Plus Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Wykonawcy kompleksowej naprawy toru nr 2 – Chcielibyśmy móc realizować na WKD więcej tego typu inwestycji.

Wszystkie przeprowadzone działania modernizacyjne, wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej zostały wykonane terminowo, zgodnie z przewidzianymi harmonogramami. Prowadzone były również przy czynnym ruchu pociągów oraz z założeniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego względem planowanej modernizacji równoległej do WKD linii kolejowej nr 447 na odcinku pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Odpowiednia koordynacja działań w ramach współpracy WKD z wykonawcami umożliwiła planowe i bez jakichkolwiek ograniczeń wznowienie ruchu kolejowego na całym odcinku z dniem 01 sierpnia br.

Modernizacja mostu, przeprowadzona w okresie od 01 czerwca do 31 lipca br. obejmowała następujący zakres prac:

 1. Wykonanie wykopów dla celów fundamentowania wraz z zabezpieczeniem ścianami szczelnymi.
 2. Wykonanie tymczasowej konstrukcji odciążającej i zabezpieczającej czynny tor na obiekcie na czas robót.
 3. Wykonanie zbrojenia i betonowanie konstrukcji dla głównej płyty mostu w części usytuowanej pod torem nr 1 i nr 2.
 4. Betonowanie płyt przejściowych konstrukcji mostu oraz podpór na przyczółkach w torze nr 1 i nr 2.
 5. Wykonanie dylatacji i szczelin dylatacyjnych.
 6. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych chodników i balustrad.
 7. Rozbiórka nawierzchni torowej na obiekcie (szyny na podkładach wraz z podsypką z tłucznia).
 8. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych na części mostu usytuowanej w torze nr 1 i nr 2.
 9. Nasunięcie gotowej konstrukcji płyty głównej mostu w ciągu toru nr 1 i nr 2.
 10. Odbudowanie toru kolejowego w ciągu toru nr 1 i nr 2 (nawierzchnia z szyn na podkładach betonowych wraz z podsypką z tłucznia).
 11. Umocnienie brzegów i dna rzeki oraz skarp płytami ażurowymi.
 12. Próbne obciążenie statyczne obiektu warunkujące dopuszczenie do eksploatacji.

Kompleksowa naprawa toru nr 2, przeprowadzona w okresie od 01 lipca do 31 lipca br. obejmowała następujący zakres prac:

 1. Wymiana nawierzchni torowej w torze nr 2 w km od 17,870 do 25,116
 2. Mechaniczne ścięcie ław torowiska
 3. Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej
 4. Renowacja rowu odwadniającego
 5. Wykonanie nowego odwodnienia przejazdów kolejowych
 6. Regulacja toru w planie i profilu

Całkowita wartość zrealizowanych prac na podstawie zawartych umów wynosi 8 638 441,09 zł brutto. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych spółki WKD, dla których zabezpieczenie stanowi zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Zrealizowane inwestycje stanowią kontynuację robót w zakresie naprawy i modernizacji infrastruktury kolejowej, wdrażanych na przestrzeni ostatnich lat – powiedziała Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu spółki WKD – Część prac została sfinansowana z funduszy uzyskanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w zeszłym roku na wszystkie inwestycje związane z modernizacją linii WKD wydatkowaliśmy ponad 100 mln zł. Mamy ponadto zabezpieczone środki finansowe na działania planowane na kolejne lata.

Przeprowadzone modernizacje użytkowanej infrastruktury kolejowej mają na celu utrzymanie jej właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie.

Mamy również ambitne plany inwestycyjne na przyszłość. Wśród nich istotną pozycją jest budowa drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Maz., w ramach której na ukończeniu znajduje się opracowywane studium wykonalności. Jeżeli uda się zabezpieczyć szacowane środki w wysokości 90-100 mln zł, to budowa powinna zostać zrealizowana w latach 2020-2021 – podsumował Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu spółki WKD – Oprócz tej dużej inwestycji mamy w planie szereg mniejszych, takich jak: elektryfikacja toru postojowego na stacji Podkowa Leśna Główna, przebudowa nawierzchni drogowej na 7 przejazdach kolejowych WKD (realizacja w II połowie 2017 r.), modernizacja przejazdu kolejowego w ciągu al. Wojska Polskiego w Pruszkowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 – realizacja w sierpniu 2017 r.), czy wyposażenie w dodatkowe urządzenia samoczynnej blokady liniowej szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ponadto w najbliższej perspektywie czasowej postaramy się zrobić wszystko, aby WKD w jak największym stopniu pomogła w przewozach pasażerów podczas remontu linii kolejowej nr 447 pomiędzy Grodziskiem Maz. i Warszawą – zakończył Prezes Michał Panfil.

Zrealizowane działania stanowią również jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Efekty działań wpłyną bezpośrednio na poprawę komunikacji we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy się spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna poszczególnych jednostek osadniczych w obrębie tego obszaru oraz w szerszej skali – względem centralnego ośrodka aglomeracji, m.st. Warszawy. Wymienione rezultaty przyczynią się z kolei do poprawy konkurencyjności Województwa Mazowieckiego.